Skriftlig spørsmål fra Morten Høglund (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1184 (2006-2007)
Innlevert: 08.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Besvart: 15.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Morten Høglund (FrP)

Spørsmål

Morten Høglund (FrP): Vollsveien i Bærum skal om kort tid stenges for trafikk i et par år som følge av ombygging på Lysaker stasjon. Fra før er Kolsåsbanen stengt. Resultatet blir ytterligere køer og trafikkaos på noen av landets mest trafikkerte veier.
Kan statsråden bidra til at det kommer på plass midlertidige veiløsninger og/eller kollektivløsninger som kan hjelpe på den vanskelige situasjonen som vil oppstå når Vollsveien stenges for trafikk?

Begrunnelse

Avkjøringen ved Lysaker stasjon inn på Vollsveien vil stenge som følge av arbeider ved Lysaker stasjon. Denne stengning skal visstnok vare i over to år. Kolsåsbanen er samtidig stengt. Bussene vil måtte kjøre ut mot Fornebu før de kan snu og kjøre i riktig retning. Her burde veimyndighet og ansvarlige selskaper for kollektivtransport i regionen søkte å finne frem til løsninger som kan dempe noe av de problemer som vil oppstå. Dette er ikke kun et lokalt problem for Bærum, men noe som i aller høyeste grad vil påvirke trafikken på en av landets mest trafikkerte veier, nemlig E18 vestover fra Oslo.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jernbaneverket er ansvarlig byggherre for utbygging av ny Lysaker stasjon. Statens vegvesen er nabo og vegmyndighet. Statens vegvesen har deltatt i prosessen under planleggingen av ny Lysaker stasjon, og har som vegmyndighet hatt ansvar for å godkjenne planer for midlertidige omkjøringer som følge av utbyggingen.

Politiet i Oslo og Politiet i Asker og Bærum har godkjent planen med omkjøringsveger under anleggsarbeidet, herunder stengning av avkjøringsrampen fra E18 til Vollsveien.

Selve Vollsveien vil være åpen for trafikk vest for anleggsområdet. Det vil også være anledning til å kjøre inn på Vollsveien vest for Lysaker via Lysakerlokket (lokket over E18).

Trafikkproblemene vil være størst i ettermiddagsrushet ut av Oslo retning vest. Bilister som i dag benytter avkjøringsrampen fra E18 mot Vollsveien, vil når rampen blir stengt, kunne kjøre av E18 ca 200 meter tidligere, ved Lilleaker. Fra Lilleakerveien kjøres Elveveien under E18 og via Lysakerlokket opp på Vollsveien noen hundre meter lenger framme. Det er ordinær skilting i området. For bilistene vil dette innebære en omveg på et par minutter utenom rushtiden. For å bedre fremkommeligheten noe i perioden med økt trafikk som følge av stengningen av rampen fra E18, vil Elveveien som er tovegskjørt, bli regulert med envegskjøring mot vest. Gjennomgående buss på E18 i retning vest vil ikke bli rammet av stengningen.

Ifølge opplysninger fra Stor-Oslo Lokaltrafikk AS har selskapet tre bussruter som blir rammet av stengningen av avkjøringsrampen fra E18 til Vollsveien. Det er opplyst at seks bussruter i Bærum Øst blir berørt av stenging/omlegging. En del av bussene vil kunne benytte den omkjøringsvegen som er beskrevet over, mens noen (pga. høyden), vil måtte kjøre via Fornebu. Jeg er kjent med at Stor-Oslo Lokaltrafikk AS vil ta opp med Jernbaneverket om det er mulig å få til en løsning som ikke innebærer slik omkjøring via Fornebu.

Utbyggingsprosjekter i sterkt trafikkerte områder vil alltid medføre utfordringer. Det er Statens vegvesen og politiet som har det utøvende ansvaret for trafikkavviklingen i anleggsperioden. Ut fra de opplysninger jeg har fått fra Vegdirektoratet, foreligger det planer som er forutsatt å takle situasjonen på en best mulig måte. Men det vil uansett bli økte trafikkavviklingsproblemer i området.