Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1186 (2006-2007)
Innlevert: 08.06.2007
Sendt: 08.06.2007
Besvart: 14.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Kollektivtilbudet i Akershus er svært varierende til tross for stigende befolkning og man i praksis har felles arbeidsmarked med Oslo. Kollektivandelen til Oslo kunne blitt betraktelig bedre dersom frekvensen på avgangene ble bedret. Sørum kommune har oppnådd to avganger pr. time på Frogner stasjon. På Leirsund i Skedsmo er det derimot kun én avgang i timen.
Vil statsråden overfor NSB ta initiativ for å få toget mellom Drammen og Dal til å stoppe på Leirsund slik at det blir to avganger pr. time?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Med utgangspunkt i rammeavtalen om kjøp av persontransport med tog mellom Samferdselsdepartementet og NSB fastsettes NSBs ruteproduksjon for det enkelte år endelig på bakgrunn av den ruteplanprosessen som Jernbaneverket administrerer.

Gjennom ruteplanprosessen for 2008 har man ikke lagt opp til at Leirsund stasjon skal betjenes mer enn 1 gang pr. time. Ifølge NSB, som er den virksomhet som har størst grunnlag for å ta stilling til stoppmønsteret, er dagens ruteopplegg så stramt at det ikke gir anledning til en ekstra stopp på Leirsund uten at rutene legges om. Strekningen Lillestrøm-Kløfta via hovedbanen er sterkt belastet, blant annet på grunn av omfattende godstrafikk i tillegg til lokaltogtrafikken. Rutene må også ta hensyn til trafikken på Gardermobanen.

NSB opplyser om at en ekstra stopp på Leirsund i så fall vil kreve en omlegging av togrutene i Oslo-tunnelen og på Gardermobanen, hvor kapasiteten allerede er godt utnyttet. NSB opplyser om at det spesielt i Oslo-tunnelen er vanskelig å finne alternative ruter som i sin tur ikke påvirker andre ruter.

I forbindelse med ruteplanleggingen for 2009 vil det tidlig i 2008 bli gjennomført høring hvor Akershus fylkeskommune på vegne av jernbanekommunene kan få uttale seg om togtilbudet. I den grad det i tiden fremover er ønskelig med en ekstra stopp på Leirsund, vil jeg anbefale å formidle dette i høringsprosessen. Jeg kan for øvrig opplyse om at departementet har gjort NSB kjent med at det lokalt er interesse for en ekstra stopp på Leirsund.