Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1193 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I arbeidet med neste Nasjonal transportplan 2010-2019 foreligger det en utredning om de nasjonale transportkorridorene. Der pekes det på at et godt stamnett for transport bør omfatte intermodale knutepunkt der ulike transportformer er knyttet sammen. Om stamveitilknytning til lufthavner omtales for Flesland flyplass i Hordaland en mulig videreføring av bybane fra Nesttun til Flesland etter 2020.
Vil statsråden sørge for at Jernbaneverkets og NSBs planer om fremføring av jernbane til Flesland/ev. havn ved Flesland blir vurdert?

Begrunnelse

Gruppen som har utredet de nasjonale transportkorridorene peker på "at et viktig strategisk grep for transport bør være å utvikle et godt og robust stamnett for transport, hvor både den enkelte transportform fungerer effektivt og hvor transportformene er koblet sammen i et nasjonalt transportnett. Det bør etableres et nasjonalt transportnett ved at stamveinettet føres helt frem til de viktigste intermodale knutepunktene".
I Korridorutredningen side 46 heter det at "Det foreligger planer om bybane fra Bergen sentrum til Nesttun og videre til Flesland. I de planer som foreligger i bybaneanalysen fra Bergen er forlengelse til Flesland ikke aktuelt før etter 2020".
At det foreligger et annet prosjekt for fremføring av jernbane til Flesland flyplass blir ikke nevnt.
Flesland flyplass er landets nest største lufthavn og har trafikkvekst fra 2005 til 2006 på henholdsvis 10,3 pst. og 24,5 pst. for innenlands- og utenlandstrafikk.
I Jernbaneverkets egen stamnettutredning frem mot 2040 heter det "at jernbanen kan ha en nøkkelrolle også i lokale reiser rundt de største byene".
Jernbaneverkets og NSBs prosjekt bruker eksisterende jernbanetrasé til Mindemyren syd for Bergen sentrum. Deretter bygges ny trasé i tunnel og under bakken forbi Oasen bydelssenter i Fyllingsdalen (bydel vest i Bergen med ca. 40 000 innbyggere) og deretter videre til Sandsli/Kokstad der det er stor konsentrasjon av arbeidsplasser og med videre frem til Flesland flyplass. Derfra er avstanden kort til ev. nytt havneanlegg mellom Flesland flyplass og Raunefjorden (innseilingsled til Bergen havn).
En fremføring av jernbane til Flesland flyplass gir også mulighet for videreføring til nytt intermodalt knutepunkt på Sotra vest for Bergen dersom fremtidig ny storhavn blir etablert der. Jernbanelinje til Flesland flyplass vil binde landets nest største flyplass direkte til landets jernbanenett (Voss, Bergensbanen og Flåmsbanen). En jernbanelinje vil også skaffe flyplassen et effektivt kollektivsystem mellom flyplass og sentrum (jernbanestasjonen i Bergen ligger sentralt plassert like ved byens bussstasjon). En jernbanelinje til Flesland vil også gi bydelen Fyllingsdalen effektiv kollektivforbindelse til henholdsvis bysentrum og flyplass. Og endelig, området Sandsli/Kokstad der det er stor konsentrasjon av arbeidsplasser, vil få et effektivt og attraktivt kollektivtilbud til og fra Bergen sentrum.
Jernbaneverkets og NSBs konsept for jernbane til Flesland flyplass er derfor både et viktig og riktig strategisk grep for å få på plass et effektivt transportsystem i og rundt Bergen basert på intermodal løsning, der den enkelte transportformen fungerer effektivt og hvor samvirkning på felles strekning og til felles knutepunkt gir stor transportmessig effekt. Etter mitt syn er det helt nødvendig med både sentrale politiske grep og føringer for å sikre at dette viktige prosjektet prioriteres. Effektive transportmessige løsninger i Bergensområdet er også en viktig del av en nasjonal transportstrategi der prioritering og finansiering av løsninger må skje med sentral styring for å komme på plass relativt hurtig. Jeg håper derfor statsråden vil ta grep for å sikre at Jernbaneverkets og NSBs prosjekt om å føre jernbane fra Bergen sentrum til Flesland flyplass ikke bare inkluderes i utredningsarbeidet knyttet til ny Nasjonal transportplan 2010-2019, men også prioriteres.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Persontrafikk i aksen Bergen sentrum Flesland flyplass og godstrafikk til en eventuell framtidig Flesland havn vil ha ulike funksjonskrav til infrastrukturen. Det er derfor viktig å skille behovene knyttet til lokal persontrafikk, regional persontrafikk og godstrafikk.

Godstrafikk

Jernbaneverket har i flere faser vurdert utviklingsbehov for godstrafikk og intermodalitet bane/sjø/havn. Forut for opprusting av dagens godsterminal på Nygårdstangen i 1996, utarbeidet daværende NSB en utredning kalt "NSB i Bergen, forstudie i langsiktig arealbruk". Der var etablering av ny godsterminal på Flesland et av alternativene - i tilknytning til blant annet lokalisering av ny havn for Bergensområdet. Konklusjonene den gang var negative:

"Ut fra en totalvurdering er det ikke aktuelt å arbeide videre med ideen om en terminal på Flesland. Verken arealsituasjonen, markedsmulighetene eller byutviklingsmønster gir noe grunnlag for å satse opp mot 1 mrd. kr. på en reetablering av godsterminal på Flesland."

Godsterminalen på Nygårdstangen ble ombygget til containerterminal og rustet opp i 1996. Jernbaneverkets vurdering er at Nygårdstangen har en beliggenhet og funksjonalitet som samlet sett er den beste løsningen for Bergensområdet, og vil, ved tilpasning til mer moderne logistikkløsninger, ha en tilstrekkelig kapasitet i overskuelig framtid. Terminalen på Mindemyren inngår også som en del av tilgjengelig terminalkapasitet for godstransporten med jernbane i Bergensområdet. Denne terminalen er som kjent i daglig bruk.

Persontrafikk

I det omfattende arbeidet med banetransport for å utvikle kollektivsystemet i Bergen er det en grunnleggende premiss at lokale og regionale myndigheter har et hovedansvar for å utvikle gode løsninger. Bergen kommune har valgt et bybanekonsept som primært skal betjene ordinær bytrafikk, men med en mulig forlengelse til Flesland. Bybanen er nå planlagt og finansiert til Nesttun som en del av Bergensprogrammet. Det arbeides videre med planer om forlengelse av bybanen til Lagunen, Sandsli og Flesland.

I inneværende planperiode har Jernbaneverket prioritert arbeid med prosjekter som ligger inne i eller er omtalt i Nasjonal transportplan 2006-2015, og har derfor så langt ikke sett nærmere på spørsmålet om flytogforbindelse til Flesland. Den omtalte prosjektideen med jernbane til Flesland er opprinnelig en idéskisse utarbeidet av NSB AS. Det er viktig å bemerke at denne prosjektideen forutsetter bruk av dagens godstrasé til Minde.