Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1195 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 15.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Det vises til vedtak fra Post- og teletilsynet (PT) den 8. mai 2007 om pristak på terminering av tale i mobilnett og til NetComs klage på dette vedtaket. Ifølge NetCom vil PTs vedtak svekke konkurransesituasjonen i det norske markedet ved at den dominerende markedsaktøren styrkes.
Kan statsråden forsikre om at vedtaket og eventuelle konsekvenser vil bli tatt opp til grundig politisk behandling, og sørge for at Stortinget holdes informert om vurderinger og bakgrunn for den beslutningen som tas?

Begrunnelse

Det hevdes at PTs vedtak om prisregulering rammer NetCom uforholdsmessig hardt og hardere enn det som legges til grunn i vedtaket, samtidig som at prisreguleringen styrker Telenor. Dersom det er slik at PTs vedtak svekker NetCom signifikant mer enn Telenor, vil NetComs evne til å utfordre Telenor Mobil svekkes betydelig. Det er uheldig dersom de samfunnsmessige virkningene av prisreguleringen blir svekket konkurranse på dekning og redusert teknologisk og tjenestemessig innovasjonstakt. I så fall blir det dårligere rammebetingelser for desentralisert næringsutvikling, bortfall av konkurransefordelen norsk næringsliv tradisjonelt har hatt mht. tidlig å kunne ta i bruk ny teknologi og nye og mer avanserte tjenester, og tilbud om fremtidsrettede tjenester kan bli forbeholdt områder der dette er kommersielt lønnsomt.
Det kan da hevdes at en på denne måten legger til rette for en utvikling som ikke er i samsvar med ekomlovens formål om bærekraftig konkurranse og stimulering til næringsutvikling og innovasjon.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Samferdselsdepartementet ble ved brev fra Post- og teletilsynet (PT), datert 5. juni 2007, orientert om at henholdsvis NetCom AS, Telenor ASA og Tele2 Norge AS har påklaget vedtak om pålegg av særskilte forpliktelser i markedet for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 16).

PT har nå klagene til behandling. Resultatet av PTs behandling kan enten være at PT omgjør ett eller flere av vedtakene, eller at ett eller flere av vedtakene opprettholdes. I sistnevnte tilfelle vil klagene bli oversendt Samferdselsdepartementet som klageinstans, jf. ekomloven § 11-6. Samferdselsdepartementet vil eventuelt få klagene oversendt til behandling senest innen 5. august 2007.

Jeg kan forsikre om at konsekvensene av vedtaket med hensyn til blant annet konkurransesituasjonen i mobilmarkedet vil bli vurdert, samt at saken i sin helhet vil bli underlagt en grundig saksbehandling før Samferdselsdepartementet treffer sin avgjørelse.