Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1197 (2006-2007)
Innlevert: 11.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Overgrep som er motivert av andre personers seksuelle legning, er en særlig graverende form for kriminalitet. Hensynet til de homofiles trygghet og rettssikkerhet tilsier at politiet gir slike saker prioritet. Det er f.eks. viktig at vitner avhøres raskt for å sikre bevis som kan dokumentere motiv og handlingsforløp. I Stavanger Aftenblad 4. juni forteller en homofil mann at politiet ikke kom ham til unnsetning da han ble sparket, slått og hetset fordi han var homofil.
Hvilke politirutiner bør etter statsrådens mening følges i slike saker?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Vold motivert av en diskriminerende holdning til rase, trosretning eller seksuell legning, såkalt "hatvold", skal vies særlig oppmerksomhet i politiet. Dette fordi slik vold ikke bare har konsekvenser for det enkelte voldsoffer, men for samfunnet som et hele. Hatkriminalitet undergraver det demokratiske samfunnets grunnleggende prinsipp om at alle mennesker er likeverdige.

La meg innledningsvis understreke at jeg ikke i tilstrekkelig grad er kjent med omstendighetene i denne konkrete saken og derfor bare kan uttale meg på generelt grunnlag. Det er et grunnleggende prinsipp i politiets arbeid at alle mennesker er likeverdige og skal respekteres og behandles deretter, uavhengig av kjønn, alder, religion, etnisk opprinnelse, hudfarge, funksjonshemning og seksuell legning.

Etikk er tatt inn i undervisningen ved Politihøgskolen, og Politidirektoratet har i samarbeid med Statskonsult gjennomført kurs om rasisme og diskriminering hvor minst én person fra hvert politidistrikt deltok. Disse personene deltar også i politidistriktenes mangfoldsråd og videreformidler sin kunnskap til sine kollegaer gjennom kurs og opplæring lokalt i hvert politidistrikt.

Politidirektoratet gjennomfører dessuten dialogmøter med politidistriktenes ledergrupper, der mangfold er ett av flere viktige tema. Seksuell orientering inngår i politiets mangfoldsbegrep.

Fra 22. november 2006 ble Politiets saksbehandlingsverktøy (BL) utstyrt med en registreringsfunksjon som skal utløses allerede ved nedtegnelse av anmeldelser som antas å ha utspring i hatkriminalitet. På denne måten kan man i den videre saksbehandling skille ut disse sakene elektronisk og gi dem nødvendig etterforskning og påtalemessig prioritet, notoritet og fremdrift. For å sikre at kvaliteten på registrering av hatmotivert kriminalitet blir best mulig, vil det også kunne være aktuelt vurdere nærmere det registreringssystem som benyttes i Sverige.

I 2007 har Justisdepartementet bevilget midler til et særskilt prosjekt om hatmotivert vold i regi av Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring og Menneskerettighetsalliansen. Prosjektet er todelt, der del en er en omfangsstudie av vold mot homofile og lesbiske og del to et informasjonsarbeid rettet mot homofile og lesbiske, helsetjenesten, skolen og politiet, samt de som utøver volden.

La meg helt til slutt legge til at det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger. Vel så viktig i bekjempelsen av hatkriminalitet er de holdninger vi som storsamfunn formidler knyttet til likeverd, og det politiske ansvaret vi har for aktivt å motvirke diskriminering. Regjeringen er opptatt av å sikre homofile og lesbiskes rettigheter og livskvalitet, noe vårt forslag til felles ekteskapslov er et uttrykk for. Forslaget er sendt på høring og omfatter også endringer i adopsjonsloven, bioteknologiloven og barneloven.