Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1199 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 21.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Kan statsråden gjøre rede for hvordan sosialkontorer nå i NAV-systemet prioriterer økonomisk rådgivning for folk med gjeldsproblemer?

Begrunnelse

Økonomisk rådgivning på sosialkontorene er en viktig del av det å sette folk som har havnet i uheldige gjeldssituasjoner i stand til å ta kontroll over eget liv. Det trengs mange forskjellige tjenester på sosialkontorene, og det er viktig at man lokalt finner gode løsninger. Men mye tyder på at det legges for liten vekt på basis økonomisk rådgivning.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Økonomiske problemer og gjeldsproblemer er ofte en medvirkende årsak til en vanskelig livssituasjon. Alle kommuner skal ha tilfredsstillende tilbud om råd og veiledning til personer med økonomiske problemer. I de fleste kommuner er tilbudet om økonomisk rådgivning underlagt sosialtjenesten. Sosial- og helsedirektoratet har på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet trappet opp innsatsen mot kommunene med særskilt fokus på økt bevissthet i befolkningen om økonomi- og gjeldsrådgivning og kompetansehevende tiltak for å sikre best mulig kvalitet i tilbudet.

Den statlige Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etablerer for tiden felles NAV-kontor. Statsetaten og kommunene har stor frihet til å organisere tjenestene, men kommunene skal som et minimum legge sine oppgaver etter kapittel 5 i sosialtjenesteloven (økonomisk stønad) til NAV-kontoret. Statsetaten og kommunen kan avtale at også andre kommunale tjenester legges til kontoret. Ved søknad om økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven vil en sentral del av sosialtjenestens oppgave være å gi opplysninger, råd og veiledning (sosialtjenesteloven § 4-1) om økonomiske spørsmål. Slik veiledning bør ifølge forarbeidene til arbeids- og velferdsforvaltningsloven være en del av oppgavene til det felles lokale kontoret. Dette vil bidra til å oppfylle reformens intensjon om at brukere som trenger det, skal få en helhetlig behovsavklaring og et samordnet tjenestetilbud.