Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1202 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 12.06.2007
Besvart: 18.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Er statsråden bekvem med at Helse Førde ikke vil endre tidligere vedtak om sommerstenging av den forsterkede fødestuen i Lærdal, og at det ansvarlige helseforetaket neglisjerer de klare føringene om sommeråpne fødeinstitusjoner som statsråden har gitt?

Begrunnelse

I Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding 8. juni 2007 om sommerstengte fødeinstitusjoner står det bl.a. at statsråden "[...] ber de regionale helseforetakene vurdere å holde fødeavdelingene åpne i sommer - eventuelt redusere perioden de er stengt. Ingen fødeavdelinger skal stenges på grunn av økonomi alene".
I et intervju 9. juni 2007 med Nationen tydeliggjør helse- og omsorgsministeren sitt budskap, og avisen skriver at "[...] Helseforetakene blir nå bedt om (av statsråden) å holde fødeavdelinger og fødestuer åpne i sommer, eller korte ned sommerlukkingen".
Departementets pressemelding og statsrådens uttalelser til Nationen, har skapt optimisme, særlig ved de relativt små fødeinstitusjonene og i Distrikts-Norge. Til tross for statsrådens klare budskap til de regionale helseforetakene, melder NRK Sogn og Fjordane i dag, med styrelederen som kilde, at Helse Førdes tidligere sommerstengingsvedtak (i ukene 28, 29, 30 og 31) av den forsterkede fødestuen i Lærdal vil bli opprettholdt.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av at gravide og fødende får et helhetlig og faglig forsvarlig tilbud. Sommerstenging representerer en utfordring i denne sammenhengen. Graviditet og fødsler er en sårbar tid for mor og barn, og i et land som vårt skal vi ha forventninger om at det er gode og forsvarlige tilbud på plass året rundt. Det er de regionale helseforetakenes oppgave å innrette og levere gode helsetjenester også på dette området.

Blant annet på bakgrunn av de hendelser representanten viser til i sitt spørsmål, er det tatt kontakt med de aktuelle helseforetakene, som er bedt om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å unngå, eller redusere perioden med sommerstenging. Det skal selvsagt avvikles ferie også for dem som arbeider ved fødetilbudene, men det skal ikke være økonomi alene som skal begrunne sommerstenging. Samtidig er jeg kjent med at det kan være vanskelig å skaffe kompetent bemanning som kan gi et faglig forsvarlig tilbud. I perioder med sommerstenging må det være på plass ordninger med transport og ev. følgetjeneste, og det må sikres informasjon til den enkelte kvinne som skal føde i tidsrommet.

Helse Vest har informert meg om at man gjør nye vurderinger knyttet til sommerstenging av fødetilbudet i Lærdal, og at de arbeider med å kvalitetssikre opplegg og informasjon til den enkelte som skal føde. Helse Vest opplyser at den forsterkede fødestuen i Lærdal er avhengig av erfarne jordmødre som kjenner fødestuemodellen, og personell i vaktberedskap, for å kunne foreta hastekeisersnitt. Dette gir særlige utfordringer knyttet til rekruttering av vikarer på dette tidspunktet av året. Helse Vest RHF opplyser at det blir vurdert om perioden med stengt fødestue kan reduseres selv om ferieavviklingen er nær forestående.

Jeg har startet et arbeid med en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Jeg vil i dette arbeidet, som skal sikre landets gravide og fødende et helhetlig tilbud av god kvalitet, også ta opp hvordan vi kan få kontinuerlige tilbud også om sommeren.