Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1206 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Besvart: 21.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Media i Nord-Norge melder om konflikt mellom fiskeriinteressene og Oljedirektoratets planlagte seismikkaktivitet i havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen.
Hva vil statsråden foreta seg for å dempe og aller helst unngå denne konflikten?

Begrunnelse

Under behandlingen av forvaltningsplanen for Barentshavet var et stort flertall av fiskerne og fiskerirelaterte organisasjoner med Fiskarlaget i spissen positive til økt oljeaktivitet i nord, også i havområdene utenfor Vesterålen og Lofoten. Resultatet av denne dialogen og enigheten mellom oljenæringen og fiskerinæringene var at store områder ble åpnet opp for petroleumsaktivitet. For havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, i områdene Nordland VI og VII, ble det bestemt at det var Oljedirektoratet selv som skulle innhente seismiske data. En av de angitte årsakene til dette var at de rike fiskefeltene og fiskeriene måtte ivaretas på en best mulig måte og at staten var best egnet til å få til dette på en forsvarlig måte. Til tross for advarsler fra politisk hold har konflikten rundt seismikkskyting på Nordland VII nå blusset opp. På sikt kan en konflikteskalering føre til at motstanden mot petroleumsaktivitet øker både blant fiskere og nordlendinger generelt. Dette vil i sin tur gjøre det vanskeligere å få åpnet de områdene stortingsflertallet har sagt de vil vurdere å åpne i 2010. Dersom staten selv, ved Oljedirektoratet, skulle forårsake en slik konflikt, ville det være svært uheldig.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Spørsmålet ble overført fra miljøvernministeren.

St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) ble behandlet i Stortinget våren 2006, jf. Innst. S. nr. 225 (2005-2006) fra energi- og miljøkomiteen. Et sentralt punkt i forvaltningsplanen er behandlingen av forutsetninger og vilkår for petroleumsvirksomhet i disse viktige havområdene. Med St.meld. nr. 8 (2005-2006) ble det besluttet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli vurdert i forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen i 2010. Det ble også besluttet at det ikke skal igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VI i denne stortingsperioden.

St.meld. nr. 8 (2005-2006) fremhever derimot behovet for å styrke kunnskapsgrunnlaget i Nordland VII og Troms II. Det skal gjennomføres flere forsknings-/kartleggingsprosjekter, deriblant: "Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne stortingsperioden."

I statsbudsjettet for 2007 ble det således satt av 70 mill. kr til geologisk kartleggingsarbeid i områdene Nordland VII og Troms II i regi av Oljedirektoratet. Bevilgningen sikrer at dette flerårige innsamlingsarbeidet kan begynne.

Oljedirektoratet har, som forberedelse til seismikkinnsamlingen sommeren 2007, hatt møter med Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskerlag for å finne tidsperioder for seismikkinnsamling som er minst til hinder for fiskerienes hovedaktiviteter. Innsamlingen vil foregå fra slutten av juni og i juli, mellom de to periodene for blåkveitefiske. Innsamlingsprogrammet er klarert med Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet, og er også i tråd med ønskene fra Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskerlag. Oljedirektoratet har videre informert lokalt om seismikkinnsamlingen under et møte på Andenes 21. mai 2007. Den 21. og 22. juni reiser representanter fra Oljedirektoratet til Ramberg og Sortland for å orientere medlemmer i Norges Kystfiskerlag og Norges Fiskarlag om sommerens innsamlingsplaner. Lokalavdelingen fra Fiskeridirektoratet og Kystvakten vil også delta på møtene. Også Hvalsafari AS i Andenes er informert om programmet for seismikkinnsamling.

Oljedirektoratet har informert departementet om at spørsmålet om kompensasjon kom opp under møtet på Andenes 21. mai 2007. Gjennom petroleumsloven kapittel 8 er det etablert et system for erstatning til norske fiskere. Dersom petroleumsvirksomheten beslaglegger et fiskefelt, plikter staten etter dette systemet i den utstrekning fisket blir umuliggjort eller vesentlig vanskeliggjort, å yte erstatning for det økonomiske tapet dette medfører. Norske fiskere kan også kreve erstatning fra rettighetshaver for økonomisk tap som følge av forurensning og avfall fra petroleumsvirksomheten.

Erstatningskrav som fremmes i medhold av petroleumsloven behandles av nemnd. Nemndenes sammensetning er forskjellig ut ifra hvilken type krav som behandles, der både fiskeriinteresser og petroleumsinteresser er representert uavhengig av hvilken type krav som behandles. Nemndene ledes av et medlem som fyller kvalifikasjonskravene til dommer. Avgjørelser fattet av nemndene kan påklages til en felles klagenemnd, og kan også bringes inn for tingretten.

Det eksisterer således et system der fiskere som kan påvise et økonomisk tap, kan henvende seg til en av nemndene for å få vurdert om reglene i kapittel 8 gir grunnlag for erstatning.

Jeg har i den senere tid registrert at det fra fiskerihold er uttrykt bekymring for de negative virkningene Oljedirektoratets seismikkinnsamling kan få for lokale fiskere i området. Til tross for at det allerede finnes et system hvor fiskere kan søke om erstatning, ønsker jeg på bakgrunn av disse reaksjonene å foreta en gjennomgang av de konsekvensene seismikkinnsamlingen vil medføre for berørte fiskere i disse spesielt viktige områdene for fiskerivirksomheten.

Som en del av en slik gjennomgang vil jeg vurdere om det er behov for å kompensere fiskere som lider et økonomisk tap som følge av seismikkinnsamlingen. Resultatene av en slik gjennomgang skal være klare før neste års innsamling av seismikk.

Gjennom behandlingen av forvaltningsplanen er det fastslått at det er behov for styrking av kunnskapsgrunnlaget i Nordland VII og Troms II, herunder behov for geologisk kartlegging i regi av Oljedirektoratet. Seismikkinnsamlingen sommeren 2007 er en oppfølging av dette vedtaket. Oljedirektoratet har hatt en grundig dialog med berørte myndigheter og interesseorganisasjoner for å unngå eller minimere potensielle konflikter i forbindelse med den geologiske kartleggingen. Myndighetene vil også informere videre om det planlagte arbeidet. Det er viktig at den geologiske kartleggingen gjennomføres etter planen, slik at det kan foreligge et godt kunnskapsgrunnlag når den helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten skal oppdateres i 2010.