Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1204 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 21.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Jeg viser til statsrådens utilstrekkelige svar på spørsmål nr. 1129 om redningshelikopterbasen i Florø. Jeg ber statsråden dokumentere at løsningen som er valgt, er samfunnsøkonomisk mest lønnsom. Statsråden hevder at situasjonen er en annen i dag enn da Stortinget fattet sitt vedtak i 2002. Meg bekjent har ikke Forsvaret flere redningshelikoptre enn de hadde i 2002, og de er nå fem år eldre. Anbudsrunden ble igangsatt høsten 2006.
Hva er nytt siden anbudet ble åpnet, og ser statsråden at han har opptrådt useriøst?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I mitt svar på ditt spørsmål nr. 1129 skrev jeg at Regjeringen av samfunnsøkonomiske og beredskapsmessige grunner har kommet frem til at Forsvaret skal drive redningshelikopterbasen i Florø. Det er ikke foretatt noen utdypende beregninger, men de estimater Forsvaret har kommet med var mye lavere enn det vi kunne forvente fra de sivile. En sivil operatør antas å måtte anskaffe nye helikoptre til bruk over en relativt kort periode. Forsvarets estimater på drift og etableringskostnader inneholder ikke investeringer i nytt materiell. Jeg ser imidlertid at når vi anskaffer nye redningshelikoptre kan innfase nytt helikopter på Florøbasen allerede i 2012-2013. På denne bakgrunn har jeg trukket den konklusjon at den valgte løsning med Forsvaret som operatør gir en lavere kostnad for staten. Jeg antar at de sivile og Forsvaret ville være like i sin utførelse av tjenesten og at forskjellen dermed ligger i anskaffelse og drift.

I prekvalifiseringsdokumentene for Florøbasen beskrives et oppsett der det aksepteres at et reservehelikopter er på plass på basen innen seks timer. Etter at første del av anbudsprosessen (prekvalifisering) ble igangsatt i februar 2007, har Forsvaret blitt tydelige på at de har kapasitet til også å operere Florøbasen under disse forutsetningene.

Det er for øvrig riktig som representanten påpeker, at redningshelikoptrene har blitt eldre, og det er ikke flere helikoptre siden stortingsbehandlingen i 2002. Dette har også vært min bekymring, men vi har nå fått konkrete lovnader fra Forsvaret om at Florøbasen kan opereres med eksisterende maskiner uten at dette skal gå ut over beredskapen på de andre basene. Det utføres tyngre vedlikehold på helikoptrene slik at de er fullt ut operasjonsdyktige frem til 2015.

Regjeringen har konsentrert seg om en samlet tilnærming til redningstjenesten og lagt vekt på å utvikle redningstjenesten slik at den totalt sett har best mulig beredskap i hele landet. Ved å benytte Forsvaret som operatør, utnytter vi den eksisterende helikopterflåte på en bedre måte og utvikler også redningshelikoptertjenesten til en helhetlig tjeneste med tanke på bedre utnyttelse av mannskaper og utstyr.