Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1205 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hva er Regjeringens holdning til oljeutvinning fra Snøhvitfeltet?

Begrunnelse

Bondevik II-regjeringen la i sin regjeringsperiode til grunn at utbyggingen av Snøhvitfeltet utenfor Hammerfest skulle være et rent gassprosjekt. Av hensyn til det sårbare miljøet i området skulle prosjektet ikke omfatte oljeutvinning. SFT har nå gitt Statoil utslippstillatelse til å foreta boring etter olje på dette feltet. Boringen har til hensikt å undersøke fremtidig oljeutvinning fra feltet. SFTs vedtak har blitt påklaget av Bellona og Natur og Ungdom, og saken er derfor oversendt Miljøverndepartementet. Ifølge Bellona har Miljøverndepartementet nå avvist klagen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: St.meld. nr. 8 (2005-2006) Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan) fastsetter rammer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Det er ikke satt geografiske avgrensninger for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør utenfor de særlig verdifulle og sårbare områdene. Stortinget har sluttet seg til disse rammene ved behandlingen av forvaltningsplanen. Miljøverndepartementet opprettholdt derfor Statens forurensningstilsyns utslippstillatelse i forbindelse med leteboring på Snøhvitfeltet 12. juni 2007.

Ved en eventuell produksjon med utvinning av olje på Snøhvitfeltet, vil det på vanlig måte bli foretatt konsekvensutredninger og politiske vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av plan for utbygging og drift (PUD). Jeg kan ikke foregripe denne behandlingen.