Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1207 (2006-2007)
Innlevert: 12.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Østfold møbelsnekkerskole er en skole fra 1926 med 15 elevplasser godkjent både etter friskoleloven og ny privatskolelov. I forbindelse med Kunnskapsløftet ble skolen godkjent som design- og håndverkskole i stedet for trearbeiderskole. Dette medfører at de nå er kommet i en ny støttekategori som fører til 20 pst. mindre støtte pr. elevplass. Dette går utover elevenes undervisningstilbud.
Vil statsråden vurdere støtteplasseringen på nytt, og heve støtten til gammelt nivå senest i 2008?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Kunnskapsløftet medfører at det fra høsten 2006 ble innført nye læreplaner i videregående opplæring. Frittstående videregående skoler "skal drive verksemda si etter læreplanar godkjende av departementet", jf. friskoleloven § 2-3. Dette innebærer at frittstående videregående skoler fra 1. august 2006 skal følge Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller annen godkjent plan som sikrer jevngod opplæring.

Utdanningsdirektoratet har bedt samtlige frittstående videregående skoler om å melde inn en oversikt over hvilke utdanningsprogram og programområder skolen tilbyr fra august 2006 på videregående trinn 1 (Vg1). Skolene konverterer sine tilbud til tilsvarende tilbud i Kunnskapsløftet, og Østfold møbelsnekkerskole ville konvertere fra grunnkurs Trearbeidsfag til Vg1 Design og håndverk. Utdanningsdirektoratet fattet på bakgrunn av dette vedtak 5. desember 2006 hvor Østfold møbelsnekkerskole ble godkjent for inntil 15 elever på Vg1 Design og håndverk.

Hensikten med Kunnskapsløftet er å bedre opplæringen for elevene, og dette vil medføre endringer i undervisningstilbudet for de aller fleste elevene. Læreplanene fastsetter målene for opplæringen i de ulike fagene. Det er den enkelte skoles ansvar å ta i bruk læreplanene på en slik måte at elevene får et best mulig utbytte av opplæringen.

Statstilskuddet til frittstående videregående skoler beregnes på grunnlag av gjennomsnittlige kostnader pr. elev på de ulike studieretningene i offentlige videregående skoler, rapportert gjennom Fylkes-KOSTRA.

Innføring av ny struktur og læreplaner som følge av Kunnskapsløftet medfører at satsene for tilskudd til de frittstående videregående skolene med paralleller i ny struktur i offentlig skole beregnes etter de nye studieprogrammene. Østfold møbelsnekkerskole fikk tidligere tilskudd etter sats for "trearbeidsfag" og får med ny struktur tilskuddssatsen for design og håndverk. For 2007 er satsene beregnet på grunnlag av regnskapsdata for 2005 for de gamle studieretningene som er konvertert over til ny struktur. For 2008 vil satsene bli beregnet på grunnlag av regnskapsdata for 2006 som gjelder ny struktur i videregående opplæring.

Departementet vil videreføre prinsippet om at de frittstående skolene får tilskudd i henhold til hva det koster å gi tilsvarende opplæring i offentlige videregående skoler. Østfold møbelsnekkerskole må tilpasse aktiviteten til innholdet i de nye læreplanene. Tilskuddssatsene for 2008 vil bli offentliggjort samtidig med at statsbudsjettet for 2008 legges fram i oktober.