Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1211 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sørge for å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for rustesting, slik at Brundalen videregående skole kan videreføre sitt rusprosjekt og andre skoler som ønsker å følge denne skolens eksempel, sikres mulighet til dette?

Begrunnelse

Brundalen videregående skole i Sør Trøndelag fylke har over lengre tid gjennomført et anti-rusprogram som har vunnet stor tilslutning blant både politi, foresatte, helseansatte, skoleansatte og ikke minst elevene selv. En viktig brikke i dette arbeidet består i at helsevesenet basert på samtykke kan foreta testing for bruk av narkotiske stoffer med det formål å sørge for å fange opp skoleungdom i risikosonen tidligere og sørge for mindre frafall og sosiale problemer. Helseregionen har på sin side utarbeidet klare retningslinjer for hvorledes slik testing skal skje, hvordan prøvene skal analyseres mv. for å sikre god rettssikkerhet for eleven. Dette velfungerende prosjektet har møtt stor interesse også på andre skoler som ønsker å forebygge bruk av narkotika blant elevene. Paradoksalt nok har nå fylkesmannen satt foten ned for prosjektet på bakgrunn av spørsmålet om hjemmelgrunnlaget for sanksjoner som ligger i skolens reglement og opplæringsloven. Det synes som om fylkesmannen har lagt til grunn en ren politisk vurdering, ikke en velfundert rettslig basert vurdering.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Ansvaret for tilsyn og veiledning med opplæringslovens bestemmelser er delegert til fylkesmannsembetene, og det er derfor ikke korrekt av meg å gå inn i detaljene rundt denne enkeltsaken. På generell basis vil jeg imidlertid omtale de rettslige rammene som følger av opplæringsloven.

Regler om ordensreglement for videregående opplæring er fastsatt i opplæringsloven § 3-7. Reglementet skal gi regler om rettighetene og pliktene til elevene så langt de ikke er fastsatt i lov eller på annen måte. Ordensreglene skal inneholde regler om oppførsel, regler om hvilke sanksjoner som skal kunne brukes mot elever som bryter reglementet, og regler om fremgangsmåten når slike saker skal behandles.

Det er klare krav til lovhjemmel når det gjelder tiltak som kan sies å krenke den personlige integritet. Kravet om lovhjemmel følger av det grunnleggende legalitetsprinsippet i norsk rett. Tvungen urinprøvetesting er et alvorlig inngrep i den personlige sfære og vil følgelig ikke kunne foretas uten klar lovhjemmel. Det er ikke hjemmel i § 3-7 i opplæringsloven til å fastsette i ordensreglementet at elevene kan pålegges å ta urintester ved mistanke om ruspåvirkning i skoletiden. Det vil heller ikke være aktuelt å innføre en særskilt lovhjemmel for å legge til rette for tvungen urinprøvetesting i opplæringsloven.

En elev kan derimot la seg teste på reelt frivillig basis. Dette kan være i elevens interesse for eventuelt å frigjøre seg fra en urettmessig mistanke. I det tilfelle en elev ikke ønsker å la seg teste, kan imidlertid ikke dette medføre at eleven blir behandlet som om mistanken er bekreftet eller styrket. Det betyr at det heller ikke kan være forbundet med noen former for sanksjoner å nekte å la seg teste.

Avslutningsvis må det bemerkes at det er positivt at foreldre, elever og lærere samarbeider om å finne løsninger på lokalt nivå på dette problemet. Jeg regner med at prosjektet som er beskrevet, kan fortsette så lenge det sikres at det organiseres og gjennomføres innen de rettslige rammer som følger av opplæringsloven og øvrig relevant regelverk.