Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1216 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 13.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Mellom Lillestrøm-Årnes og Karlstad-Kil (Sverige) kan det bli dobbeltspor for jernbanen. Det er mulig dette er positivt og forsvarlig men det mange er redd for, er at dette vil kunne gå på bekostning av den nye motorveien mellom Kløfta og Kongsvinger.
Kan statsråden bekrefte at den nye motorveien (Kløfta-Kongsvinger) vil gå som planlagt og at ikke noe annet prosjekt vil virke forstyrrende på den planlagte fremdriftsplanen?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksvei 2 mellom Kløfta og grensen til Sverige ved Magnor inngår i stamvegnettet, og er en viktig og mye benyttet rute for godstransport til Sverige. Strekningen har ikke en tilfredsstillende standard, og basert på initiativ fra blant annet det lokale næringslivet har det på bakgrunn av dette siden slutten av 1980-tallet pågått planlegging for å få utbedret rv 2. Det er i dag bred lokalpolitisk tilslutning til den planlagte utbyggingen av strekningen Kløfta-Kongsvinger, og til at strekningen skal finansieres delvis gjennom bompenger.

Prosjektet rv 2 Kløfta-Nybakk i Akershus, en strekning på om lag 10 km, er i dag under utbygging til firefelts veg med delvis bompengefinansiering, jf. St.prp. nr. 47 (2003-2004). De fire første kilometerne fram til Borgen ble åpnet for trafikk høsten 2006, mens de øvrige seks kilometerne fra Borgen til Nybakk vil bli åpnet for trafikk i oktober 2007. I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er videreføring av utbyggingen omtalt og forutsatt prioritert i siste del av tiårsperioden under en forutsetning om tilslutning til et opplegg for videre bompengefinansiering.

Det gjennomføres nå en konsekvensutredning som grunnlag for reguleringsplaner på strekningen rv 2 Nybakk-Kongsvinger. Denne utarbeides på grunnlag av planprogram som er fastsatt av Vegdirektoratet etter forelegging for Miljøverndepartementet. Som del av utredningsarbeidet er det foretatt en analyse av trafikkprognosene på riksvegene i korridoren sett i sammenheng med en satsing på togtilbudet på strekningen. Analysen konkluderer blant annet med at det er liten konkurranseflate mellom rv 2 og Kongsvingerbanen.

Jeg legger til grunn at utbyggingen av rv 2 kan videreføres når plansituasjonen er avklart og nødvendige lokale vedtak om bompengefinansiering foreligger. Prioritering av videreføring vil bli avklart i forbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Stortingsmeldingen er forutsatt lagt frem i desember 2008.