Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1220 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 14.06.2007
Rette vedkommende: Fornyings- og administrasjonsministeren
Besvart: 25.06.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at universitets- og høyskolesektoren generelt, og Høgskolen i Vestfold spesielt, skal kunne gjennomføre planlagte byggeprosjekter med den planlagte størrelse og kvalitet på tross av den ekstraordinære prisveksten i byggemarkedet?

Begrunnelse

De siste årene har presset i byggebransjen ført til at prisene på planlagte bygg øker mer enn forutsatt. Dersom denne kostnadsøkningen ikke kompenseres, vil byggeprosjektene kunne stanse opp eller eventuelt bli vesentlig mindre omfattende enn det som er behovet og grunnlaget for Stortingets vedtak.
Høgskolen i Vestfold opplever nå etter sigende at denne prisveksten setter et sårt tiltrengt og lenge planlagt byggeprosjekt i fare.
I forbindelse med økte kostnader knyttet til bygging av fengsel i Halden vedtok Stortinget denne uken å tilleggsbevilge 300 mill. kr. Det er viktig for at dette offentlige byggeprosjektet skal realiseres med den planlagte kvalitet.
Flere byggeprosjekter innen utdanningssektoren opplever nå det samme. Byggeprosjektet ved Høgskolen i Vestfold vil få lavere kvalitet og funksjonalitet enn det som ligger til grunn, dersom det ikke gis en tilleggsbevilgning til byggeprosjektet, slik at det kan gjennomføres som planlagt.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Høgskolen i Vestfold er prosjektert til ca. 15 850 m2 nybygg og 2 200 m2 ombygging og har en kostnadsramme på 636 MNOK (prisnivå pr. 1. juli 2007).

Statsbygg har som byggherre i løpet av våren 2007 avholdt flere anbudskonkurranser for bygging av Høgskolen i Vestfold. Det viste seg å gi ett til fire tilbud på de utlyste delentreprisene. For de to største entreprisene, bygg og elektroarbeider, kom det kun ett tilbud på hver. Tilbudene på disse to entreprisene lå høyere enn budsjettert. Årsaken til dette er, som nevnt i spørsmålet, den pressede markedssituasjonen for byggenæringen som medfører få tilbud, liten konkurranse og høyere pris enn i mer normale tider i markedet.

På bakgrunn av den faktiske markedssituasjonen undersøker Statsbygg derfor alternative gjennomføringsmodeller. Utgangspunktet er at prosjektets vedtatte krav til arealer og funksjon skal opprettholdes. Statsbygg har bl.a.:

- jobbet sammen med arkitekt, rådgivende ingeniører og bruker for å utarbeide lister over kostnadsreduserende tiltak.

- gjort vurderinger av oppdeling i mindre entrepriser for å se om det er mulig å aktivere en annen del av markedet for å få større konkurranse

- foretatt vurderinger av å avlyse konkurranser med bare en tilbyder og gå i forhandlinger for å finne frem til alternative løsninger med større tilgjengelighet i markedet

Disse vurderingene vil danne grunnlag for den videre gjennomføringen. Statsbygg vil i sommer ta opp hvordan prosjektet skal videreføres med Kunnskapsdepartementet og bruker av Høgskolen i Vestfold.

De utfordringene som markedssituasjonen for prosjektet Høgskolen i Vestfold medfører, er ikke unike, og flere av de ovennevnte tiltakene benyttes også ved andre prosjekter for å redusere effekten i det enkelte prosjekt.