Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1221 (2006-2007)
Innlevert: 13.06.2007
Sendt: 14.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden sikre Oslo domkirke tilstrekkelig finansiering for å kunne håndtere de mange særskilte oppgavene denne kirken har, herunder drift av Oslo domkirkes guttekor?

Begrunnelse

Oslo domkirke har en rekke særskilte oppgaver knyttet til at den er hovedkirke for Oslo bispedømme og domkirke for landets hovedstad, og har i denne sammenheng et omfattende tilbud. Kirken er på mange måter "representasjonskirke", både mot resten av verden og landet for øvrig. Videre har kirken blant annet beredskap for nasjonale og internasjonale begivenheter/ulykker, kongelige begivenheter, er kirke for storting og regjering mv.
I tillegg til slike oppgaver har også Oslo domkirke en omfattende korvirksomhet, slik det er vanlig at større domkirker har. Ett eksempel på dette er driften av Oslo domkirkes guttekor. Dette koret baseres på frivillig medvirkning, samtidig som det forventes et høyt musikalsk nivå. Det er store utfordringer knyttet til å etablere et stabilt økonomisk nivå som gir trygghet for driften over tid. Ikke minst er det behov for at koret får etablert en profesjonell administrasjon, tilsvarende slik en ofte har ved domkirker i våre naboland.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Med bakgrunn i den særstilling Oslo domkirke har, med en del oppgaver av riksdekkende karakter, gis det over statsbudsjettet et årlig tilskudd til virksomheten ved domkirken. Tilskuddet gis over kap. 340, post 73 og er på 1 mill. kr for 2007. Dette kommer i tillegg til et generelt tilskudd til den kirkemusikalske virksomheten ved alle landets domkirker, som samlet er på vel 1 mill. kr. Det er Oslo bispedømmeråd i samarbeid med Domkirkens menighetsråd som bestemmer bruken av midlene. Spørsmål om økninger i disse tilskuddene vurderes i budsjettsammenheng fra år til år.

For øvrig viser jeg til at både generelle og spesielle tilskuddsordninger innen kulturfeltet er relevante for virksomheten ved Oslo domkirke. Tilskudd til kor fordeles av Norsk kulturråd til vokale ensembler under tilskuddsordningen for musikkensembler og som støtte til annen korvirksomhet under Norges korforbund og Norsk Sangerforbund. Under Norsk kulturråd er det videre etablert en særskilt ordning for kirkemusikk. I 2007 er det avsatt 4,15 mill. kr til denne ordningen, som har som formål å utvikle kirkene som konsert- og kunstarenaer og å vitalisere og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det et mål også å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet. Ved tildeling av tilskudd vil prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv (3-5 år), og som har et høyt kunstnerisk nivå, bli prioritert.

Oslo domkor mottar fast årlig tilskudd over kap. 320 post 74. For 2007 utgjør dette 426 000 kr. Et annet kor ved Oslo domkirke, Consortium Vocale, mottar tilskudd fra tilskuddsordningen for ensembler fra Norsk kulturråd med 50 000 kr i 2007. Samtlige av domkirkens kor vil ha mulighet til å søke om tilskudd fra Kulturrådets kirkemusikkordning, eventuelt også fra andre av Kulturrådets tilskuddsordninger, til spesielle prosjekter.