Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1227 (2006-2007)
Innlevert: 14.06.2007
Sendt: 15.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Opplæringsloven § 9-5 tredje ledd annet punktum har en hjemmel for i særlige tilfeller å tillate alkoholservering i kombinerte anlegg for skole og andre formål. Det finnes slike kombinerte skoleanlegg svært mange steder, og de fungerer ofte som samfunnshus og brukes til kulturformål. Likevel blir bestemmelsen enkelte steder praktisert slik at tillatelse til alkoholservering i forbindelse med kulturarrangement ikke gis.
Hvordan vil statsråden sikre at denne unntakshjemmelen blir reell?

Begrunnelse

Det er en helt klar hovedregel at det ikke skal foregå alkoholservering i skolebygg. Men mange mindre steder har kombinerte bygg for eksempelvis skole og idrett, og bruker lokalene til å avholde kulturarrangement og andre lokale tilstelninger. Det er viktig at det er rom for å unntaksvis tillate alkoholservering i disse lokalene, fordi det ofte er det eneste forsamlingshuset som finnes i mange lokalsamfunn.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: I opplæringsloven § 9-5 tredje ledd er det forbud mot at det serveres og drikkes alkohol i grunnskoler. Forbudet gjelder som hovedregel også i kombinerte anlegg for grunnskole og andre formål. I sistnevnte tilfeller kan det likevel i særlige tilfeller gjøres unntak når alkoholserveringen er knyttet til kulturelle eller sosiale arrangementer etter at elevene er ferdig med skoledagen. Muligheten er lovfestet for å legge til rette for at skolene kan være et møtested i lokalsamfunnet også utenfor skoletiden, og for å ikke ramme de tilfellene hvor lokalsamfunnet har lagt investeringer og arbeidsinnsats i de aktuelle bygningene. I lovens forarbeider (Innst. O. nr. 68 (1997-98)) uttaler flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen generelt at "unntaket må begrenses til sluttede selskaper utenom skoletid og innenfor rammen av bestemmelser gitt i andre aktuelle lover".

Det følger av dette at unntakshjemmelen i høyeste grad er reell i dag. Loven åpner for en konkret vurdering ut fra lokale forhold, hvor det legges til rette for en praksis som sammenfaller med lokalsamfunnets interesser og samtidig skjermer barn og unge mot aktiviteter som medfører alkoholskjenking.

Det er på denne bakgrunn ikke grunnlag for endringer i opplæringslov eller andre tiltak fra min side, slik Høyres representant Ine Marie Eriksen Søreide etterspør.