Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1249 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 28.06.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvorfor valgte statsråden å behandle denne saken slik, mener statsråden det er forsvarlig å skape forventninger ved at Husbanken først innvilger en søknad som statsråden deretter overprøver, og vil statsråden ta ansvar for at Larvik kirkelige fellesråd i neste søknadsrunde får tilgang til de midlene de var innvilget før statsrådens overprøving?

Begrunnelse

Larvik kirkelige fellesråd søkte om rentekompensasjon i forbindelse med arbeid på Berg arbeidskirke. Søknaden ble innvilget 6. juni 2006 av Husbanken. Én uke etter ble vedtaket om å godkjenne søknaden trukket tilbake. Husbanken gjorde angivelig en feil ved å sende ut den første innvilgelsen.
Statsråden bestemte selv at alle søknader om rentekompensasjon for investeringer i kirkebygg skulle avslås, med unntak av søknaden fra Alta kirkelige fellesråd og Hol kirkelige fellesråd.
Saksbehandlingen i denne saken er mildt sagt kritikkverdig.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Mulighetene for å tildele tilskudd til nye kirker/påbygg til kirker kom inn under rentekompensasjonsordningen etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2006. Kultur- og kirkedepartementet orienterte om rentekompensasjonsordningen i rundskriv til bl.a. alle kommuner og kirkelige fellesråd i april 2006. I rundskrivet ble opplyst at det for tildeling til prosjekter for nybygg var satt en søknadsfrist til 1. september 2006. Det ble opplyst at det ville bli foretatt en samlet vurdering av innkomne søknader etter søknadsfristens utløp, og at det i lys av den avsatte rammen til nybyggprosjekter ville være få prosjekter som ville bli godkjent under ordningen.

Søknader om godkjenning av prosjekter som gjelder istandsetting av kirker, behandles og avgjøres fortløpende av Husbanken. Som det framgår, ble det i departementets rundskriv uttrykkelig orientert om at prosedyren var en annen for søknader vedrørende nye kirker/påbygg til kirker. Ved en saksbehandlingsfeil i Husbanken ble søknaden vedrørende Berg arbeidskirke behandlet av Husbanken lenge før søknadsfristens utløp 1. september. Husbanken oppdaget feilen raskt. Informasjon om dette ble gitt straks feilen ble oppdaget.

Søknaden om rentekompensasjon til Berg arbeidskirke ble behandlet på ordinær måte av Kultur- og kirkedepartementet sammen med de øvrige 12 søknadene som gjaldt nye kirker, påbygg og tilbygg. Departementets beslutning ble meddelt i desember 2006.

I forbindelse med revidert budsjett for 2007 er investeringsrammen under rentekompensasjonsordningen utvidet med 300 mill. kr. Med bakgrunn i at ordningen ble etablert for å stimulere til istandsetting av kirker, samtidig som etterslepet i vedlikeholdet av kirker fortsatt er betydelig, er det ikke tatt sikte på å avsette midler av den utvidete investeringsrammen til nye kirker/påbygg av kirker.