Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1248 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 21.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Dersom studielån misligholdes, og det tas pant i bolig, så slettes ikke pantet når man igjen er à jour med nedbetalingen. Dette hindrer senere nye låneopptak på boligen, for eksempel til vedlikehold og utbygging. På Lånekassens nettsider står det: "Pantet blir beholdt, selv om misligholdet av lånet opphører. Pantet slettes ved full innfrielse, eller når det ikke lenger er gyldig."
Mener statsråden at denne praksisen fra Lånekassen er rimelig?

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Dersom låntaker ikke betaler innen fristen gitt i tredjegangs betalingsvarsel, fatter Lånekassen vedtak om oppsigelse av hele gjelden, og Statens innkrevingssentral overtar innkreving av den misligholdte gjelden. Krav om tilbakebetaling av utdanningsgjeld er tvangsgrunnlag for utlegg, jf. utdanningsstøtteloven § 11. Ved vesentlig mislighold av betalingsvilkårene avholder Statens innkrevingssentral utleggsforretning for hele gjelden etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Pant i bolig blir tatt for hele gjelden, ikke bare for de terminbeløpene som låntakeren ikke har betalt. Dette innebærer blant annet at pant i bolig ikke slettes automatisk, selv om låntakeren kommer à jour med innbetalingene. Årsaken til dette er at flere låntakere misligholder betalingsvilkårene gjentatte ganger. Pantet gir en sikkerhet for kravet som kan bidra til å minske statens tap på utsatte fordringer. Dersom pantet slettes med en gang låntakeren er à jour, vil Lånekassen risikere en dårligere prioritet ved neste utleggsforretning.

Det er viktig å understreke at selv om Lånekassen ikke automatisk sletter pantet ved à jourbetaling, foretas en konkret vurdering av hver enkelt forespørsel om sletting.

I denne vurderingen legges det vekt på flere ulike forhold, blant annet:

- Årsaken til forespørselen

- Hvor lang tid utdanningsgjelden har vært misligholdt

- Eventuelt tidligere mislighold

- Størrelsen på utdanningsgjelden

- Verdien på boligen og øvrige tinglyste heftelser

- Muligheten for delvis betaling

- Ved frivillig salg av boligen, krever ikke Lånekassen mer enn andelen av kjøpesummen som gjenstår etter at panthavere med høyere prioritet har fått dekket sine krav

Etter en helhetsvurdering av den enkelte forespørsel, vil det derfor i en rekke tilfeller være mulig å få slettet pantet i boligen, selv om hele utdanningsgjelden ikke innbetales. Lånekassen har gode erfaringer når det gjelder å komme frem til løsninger som på en best mulig måte ivaretar de ulike hensynene i disse sakene.