Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1234 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Vil Eidsvoll omsorgssenter for barn godkjennes etter lov om barnevernstjenester, og vil dermed tilsyn med omsorgstiltakene bli utført slik reglene i lov om barnevernstjenester krever?

Begrunnelse

Ved opprettelsen av Eidsvoll omsorgssenter for barn, det nye omsorgssenteret for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år, er mange bekymret for den rettssikkerhet og omsorg som Norge gir mindreårige asylsøkere. Vedtaket om at barnevernet skal ha ansvar for mindreårige asylsøkere under 15 år fra oktober 2007, er positivt mottatt, men mange er utålmodige på de eldre barnas vegne. Det er bred enighet om at omsorgssituasjonen i dag er for dårlig. Når det gjelder overføringen av omsorgsansvaret for de yngste barna, er mange instanser urolige for de konkrete juridiske rammene som skal etableres ved Eidsvoll omsorgssenter for barn. Bekymringen gjelder altså om de juridiske rammer her tenkes å være avvikende fra de som vil omfatte andre barn under det offentliges omsorgsansvar, f.eks. om det vil fattes vedtak i henhold til lov om barneverntjenester § 4-12 for det enkelte barn, eller om de enslige mindreårige også har krav på ettervern i henhold til lov om barneverntjenester.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: I Soria Moria-erklæringen heter det bl.a. at regjeringen "ønsker å forbedre vilkårene for enslige mindreårige asylsøkere som kommer til Norge og overføre omsorgsansvaret for disse til barnevernet".

Regjeringen ble høsten 2006 enig med regjeringspartiene på Stortinget om at barnevernmyndighetene i første omgang skal ta over ansvaret i mottaksfasen for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Barnevernet skal overta ansvaret for ivaretakelsen av de enslige mindreåriges daglige behov for omsorg og oppfølging i den fasen hvor utlendingsmyndighetene behandler deres asylsak og avgjør hvorvidt de skal få tillatelse til å bli i landet eller ikke. Målsettingen med overtakelsen av ansvaret er å gi et omsorgstilbud til enslige mindreårige asylsøkere som ivaretar deres spesielle behov og som er kvalitetsmessig like godt som det tilbud som gis til andre barn barnevernet har omsorgsansvar for. En langsiktig målsetting er at de enslige mindreårige asylsøkerne skal bli aktive, kvalifiserte og selvstendige deltakere i samfunnet. En styrking av tilbudet i den første fasen barna bor i landet, vil kunne bidra til å forebygge psykososiale problemer og kriminalitet, samt bidra til en god og trygg livssituasjon og oppvekst i Norge, eller en best mulig retur til hjemlandet.

Mitt utgangspunkt er at Eidsvoll omsorgssenter for barn skal bygges opp etter ovenfor nevnte prinsipper og at barnevernlovens bestemmelser om beboernes rettigheter og krav til kvalitet skal gis tilsvarende anvendelse. Statlig regional barnevernmyndighet skal selv stå for driften og ha ansvar for å drive senteret i samsvar med disse prinsippene og bestemmelsene. På lik linje med dagens statlige barneverninstitusjoner vil det ikke bli stilt krav om godkjenning så lenge statlig regional barnevernmyndighet selv skal drive omsorgssenteret.

Det bør imidlertid tas høyde for at det i fremtiden kan bli aktuelt å benytte private aktører eller kommuner til å drive omsorgssentre, på tilsvarende måte som de i dag etter nærmere regler kan drive barneverninstitusjoner. Etter mitt syn bør derfor barnevernloven § 5-8 om godkjenning av private og kommunale institusjoner og godkjenningsforskriften, gis tilsvarende anvendelse dersom driften av omsorgssentre overlates til private eller kommunale aktører.

Tilsynet med barneverninstitusjonene bidrar til sikre at lover og regelverk blir fulgt, og at barna får forsvarlig omsorg og behandling i institusjonene og blir behandlet hensynsfullt og med respekt for den enkeltes integritet. Etter mitt syn bør derfor barnevernloven § 5-7 om tilsyn og tilsynsforskriften gis tilsvarende anvendelse i forhold til omsorgssenteret. Fylkesmannen bør føre tilsynet med Eidsvoll omsorgssenter for barn, på tilsvarende måte som fylkesmannen fører tilsynet med dagens barneverninstitusjoner.

Jeg er opptatt av at enslige mindreårige asylsøkere skal få et likeverdig omsorgstilbud som det andre barn som ivaretas av barnevernet får etter dagens bestemmelser i barnevernloven, og at deres rettssikkerhet skal bli fullt ut ivaretatt. Jeg vil om kort tid sende på høring forslag til regulering av barnevernets omsorgsansvar for enslige mindreårige asylsøkere. Dette forslaget vil gi et helhetlig bilde av hvordan jeg har tenkt å ivareta dette.