Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1247 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Rette vedkommende: Justisministeren
Besvart: 25.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at statsministeren og hans følge fulgte retningslinjene for bruk av utrykningskjøretøy på strekningen Horten-Drammen, hvor statsministeren og hans følge skal ha ligget 20 km/t over skiltet fartsgrense, uten å bruke blålys/sirene, og mener statsråden det er akseptabelt med fartsoverskridelse for å rekke et møte?

Begrunnelse

Dagbladet 13. juni rapporterer om at statsminister Jens Stoltenberg og hans reisefølge på strekningen Horten til Drammen hadde en fart som lå jevnt 20 km/t over skiltet fartsgrense. I Drammen måtte Dagbladets reporter gi opp å følge statsministeren og hans reisefølge, fordi farten ble for høy.
Statsrådsbilene er klassifisert som utrykningskjøretøy, men er ikke uniformerte. Slike kjøretøy kan overskride fartsgrensen når de er i utrykning, altså benytter varsling som blålys/sirene. I de tilfeller dette utstyret ikke benyttes, oppfatter spørreren det slik at denne typen kjøretøy er undergitt samme trafikkregler som øvrige bilister.
Det er fornuftig at statsrådenes biler er registrert som utrykningskjøretøy og at de kan brukes slik i de tilfeller det av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig å hindre at bilene står stille eller følger saktegående kø eller lignende. Det er imidlertid viktig at verken denne typen kjøretøy eller tilsvarende kjøretøy, tiltar seg rettigheter ut over det som er vurdert som lovlig og ut over de retningslinjene som gjelder for bruk av slike kjøretøy.
Det hevdes at årsaken til fartsoverskridelsen var at statsministeren måtte rekke et internt regjeringsmøte. Selv om dette ikke nødvendigvis er årsaken til fartsoverskridelsen, må det vurderes om det er akseptabelt å overskride fartsgrensene for statsministeren for å rekke møter.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Spørsmålet ble overført fra samferdselsministeren.

Med utrykningskjøretøy menes kjøretøy som er godkjent registrert som slikt etter forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy av 18. januar 2002 nr. 55. I henhold til forskriften § 2 nr. 7 er kjøretøyene i Regjeringens biltjeneste godkjent som utrykningskjøretøyer og sjåførene er sertifisert for utrykningskjøring.

Vegtrafikkloven § 11 gir adgang til å fastsette regler som gir utrykningskjøretøy adgang til å fravike blant annet fartsreglene. Således fastslår forskrift om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) av 21. mars 1968 nr. 747 § 2 nr. 4 følgende:

"Når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten, eller for opplæring til slik tjeneste, kan det som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9, fravikes av

a) fører av utrykningskjøretøy,"

For kjøring som ikke skjer i opplæringsformål oppstiller forskriften her to alternative kriterier som må tilfredsstilles for at fører av utrykningskjøretøy kan fravike trafikkbestemmelsene. Enten må det være nødvendig eller så må det være til vesentlig lette i tjenesten.

All kjøring av statsministeren er såkalt sikkerhetskjøring. Dette innebærer at det av sikkerhetsmessige årsaker kan være nødvendig å fravike de alminnelige trafikkbestemmelsene, ved for eksempel å holde høyere fart enn annen trafikk.

Dersom det i forbindelse med fravikelsen av fartsreglene for vedkommende veg/strekning er aktuelt å kreve fri veg overfor øvrige trafikanter, skal fører av utrykningskjøretøy varsle med blinkende blått lys og eventuelt lydsignal, jf. trafikkreglene § 10 og § 14 nr. 3.

Under kjøringen på den aktuelle strekningen ble det ikke krevet fri veg, og fravær av varsling med lys/-lydsignal var således ikke i strid med trafikkreglenes § 10, jf. § 14 nr. 3.