Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1235 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Mange psykisk syke rettighetspasienter blir etter vurdering henvist til privatpraktiserende psykologer eller psykiatere pga. kapasitetsmangel i den offentlige andrelinjetjenesten. Pasienten får ofte en liste med navn de selv må ringe til for å bestille time. Pasientene blir møtt av telefonsvarere eller må ofte selv skrive "søknadsbrev" i håp om å få time. Dette er uakseptabelt og bør stoppes umiddelbart.
Vil statsråden sørge for at alle slike henvendelser går fra DPS-ene og at DPS-ene skaffer pasienten time?

Begrunnelse

Pasienter blir på denne måten, med en liste i hånden, henvist til en ny kø der ventetidene kan være lange, om de i det hele tatt får time.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: La meg først understreke at det er en selvstendig målsetting å sikre bedre tilgjengelighet til de privatpraktiserende psykologene og psykiaterne enn i dag. Pasientene skal ikke risikere å ringe rundt og bli møtt av telefonsvarere, ei heller måtte skrive personlige "søknadsbrev" til den enkelte behandler.

De private avtalespesialistene utgjør en viktig ressurs og skal inngå som en del av det totale helsetilbudet. Det er inngått driftsavtaler svarende til noe over 600 årsverk mellom de regionale helseforetakene og privatpraktiserende psykiatere og psykologer.

Det ble allerede i en tidlig fase av Opptrappingsplanen for psykisk helse satt som et mål å styrke samarbeidet mellom private avtalespesialister og de distriktspsykiatriske sentrene etter hvert som disse ble bygd opp.

Representanten Dåvøy viser forøvrig til den manglende kapasiteten i spesialisthelsetjenesten, som en årsak til at mange må henvende seg til privatpraktiserende spesialister. I denne sammenheng vil jeg vise til at Regjeringen har gitt høy prioritet til gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse. Dobbelt så mange, både barn og voksne, får i dag behandling i spesialisthelsetjenesten i forhold til da opptrappingsplanen startet i 1998. Regjeringen har videre gjennom statsbudsjettet for 2007 og styringsdokumentene til de regionale helseforetakene lagt økt vekt på bl.a. etablering av ambulante team og lavterskeltilbud med utredning, behandling og oppfølging. Etter hvert som dette kommer på plass vil vi være i stand til å møte den økte etterspørselen på en bedre måte enn i dag.

I Nasjonal helseplan varslet regjeringen at det ville settes i gang et arbeid med sikte på å endre rammebetingelsene for å få en bedre integrering av avtalespesialistene i de regionale helseforetakenes "sørge for"-ansvar, herunder

- sikre riktig prioritering i tråd med pasientrettighetsloven og prioriteringsforskriften

- legge til rette for hensiktsmessig oppgavefordeling mellom avtalespesialister og helseforetak

Representanten Dåvøys forslag om at alle henvisninger skal gå gjennom et distriktspsykiatrisk senter er en mulig løsning, som kan sikre at alle henvisninger underlegges lik vurdering og sikre god prioritering. Jeg ønsker imidlertid ikke å ta standpunkt til en konkret løsning her og nå.

De private avtalespesialistene må sees som en del av en større sammenheng når det gjelder helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser eller problemer, og det er viktig å finne fram til egnede løsninger som tar hensyn til lokale forhold. Jeg har derfor gått inn i en dialog med de regionale helseforetakene og profesjonsforeningene med sikte på å finne den beste løsningen. Jeg vil orientere Stortinget på egnet måte om den videre utvikling.