Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1246 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Kan helseforetaket overprøve den lokale akuttmedisinske kompetanse når det er uenighet om hvordan ansvar og beslutningsmyndighet skal fordeles mellom kommune og helseforetak i akuttmedisinske spørsmål?

Begrunnelse

Kommunelegen i Samnanger har tidligere påpekt at liv og helse fort kan komme i fare etter at Samnanger nå har fått dokumentert økt responstid fra 18 til 30 minutter etter omlegging av ambulansetjenesten. Responstid er en viktig og vesentlig del av kvaliteten på ambulansetjenesten. Helse Bergen vektlegger ikke responstid i samme grad i sitt kvalitetsbegrep som det kommunen gjør. De viser til at det fra sentralt hold ikke er knyttet absolutte krav til responstid.
Helse Bergen har nå, i svar datert 16. mai 2007, besluttet å opprettholde sitt vedtak om at det ikke blir stasjonert ambulanse nærmere befolkningstette og sentrale områder i Samnanger kommune. Tvert imot er tilbudet ytterligere svekket ved at en dagbil er tatt ut av Eikelandsosen ambulansestasjon.
Kommunen klaget denne saken inn for helseministeren og fikk et møte med statssekretær Libak i januar i år.
Fra alle hold blir det skrevet og sagt at samarbeid, samhandling og dialog er viktig mellom første- og andrelinjetjenestene. Jeg viser bl.a. til Nasjonal helseplan om at alle skal ha samme tilgang på tjenester, uavhengig av hvor en bor.
Samnanger kommune blir nå sterkt oppfordret av Helse Bergen til å opprette en såkalt "First responder ordning" for å kompensere for responstidøkningen. Kommunen må selv betale økt vaktgodtgjørelse til utrykningspersonell med mer, noe kommunen finner urimelig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at befolkningen får et forsvarlig tilbud om spesialisthelsetjenester. Ambulansetjenester er spesialisthelsetjenester og således helseforetakenes ansvar. I Samnanger kommune, som representanten Dåvøy nevner spesielt, har man hatt betydelige problemer med å rekruttere kvalifisert personell, og med den opprinnelige organiseringen ville det også være svært vanskelig å opprettholde det høye operative nivået som kreves innen denne tjenesten.

Jeg kjenner til uenigheten om hvordan de akuttmedisinske tjenestene for Samnanger kommune skal være organisert. Det har blant annet vært et møte mellom kommune og departement om denne saken. Uenigheten har oppstått i forbindelse med samlokalisering av ambulansetjenenestene i Fusa og Samnanger kommune i en felles stasjon i Eikelandsosen (Fusa kommune). Stortingsrepresentant Dåvøy peker i denne sammenheng på at "Samnanger kommune blir nå sterkt oppfordret av Helse Bergen å opprette såkalt "First responder ordning"".

I forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus § 4 heter det blant annet at "de regionale helseforetakene og kommunene skal sikre en rasjonell og koordinert innsats i de ulike leddene i den akuttmedisinske kjeden […] Det innebærer at også kommunen har et ansvar for gode akuttmedisinske tjenester til sin befolkning. Mange kommuner har gått inn i et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om disse tjenestene. Om lag 2/3 av kommunen i Helse Bergen har etablert ordninger med "First responders". De fleste kommunene i denne gruppen har ambulanse stasjonert i kommunen. Disse kommunene har tatt ansvar for akutt helsehjelp til innbyggerne, også når ambulansen er opptatt.

Samnanger kommune har ikke etablert ordning med "first responders". I 2003 fikk kommunen tilbud om bistand fra Helse Bergen til å etablere slik ordning. Dette tilbudet er gjentatt en rekke ganger, senest i møte mellom kommune og helseforetak den 15. juni 2006.

Jeg har ved flere anledninger hatt kontakt med Helse Vest RHF om denne saken. Helse Vest mener at sakens bredde ikke er belyst før en ser det i sammenheng med antall ambulanseoppdrag i kommunen. I femmånedersperioden januar-mai 2007 er det utført 98 ambulanseoppdrag i Samnanger. Av disse var 28 definert som akuttoppdrag i henhold til Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Median responstid for akuttoppdragene var 28 minutter, og 90 pst. av akuttoppdragene var innen 37 minutter. Nasjonale anbefalinger er som kjent 90 pst. innen 25 minutter, men det er dissens med hensyn til hvilket befolkningsgrunnlag som ligger til grunn for den prosentvise utregning. Det er ikke allment akseptert at det er kommunegrenser som legges til grunn for denne utregning.

I den samme femmånedersperioden ble Luftambulansetjenesten varslet 10 ganger. Seks oppdrag ble utført. Ett oppdrag ble avvist pga dårlig vær, og ett oppdrag ble avvist pga. samtidighetskonflikt. To oppdrag ble vurdert som "ikke behov" i henhold til tilbakemelding fra ambulanse på stedet.

Helse Vest RHF har forsikret meg om at kvaliteten på ambulansetjenestene for Samnanger og Fusa er god. Med etablering av en "first responder"-enhet vil også responstiden gå ytterligere ned.