Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1237 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av justisminister Knut Storberget

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): For fire måneder siden lovte justisministeren at politiet skulle prioritere "Zaras" anmeldelse av faren for tvangsekteskap. I Dagbladet 15. juni går det frem at intet har skjedd. Justisministeren uttaler til avisen at dette ikke holder, at tiden må kortes ned og at det handler om å skjerpe saksbehandlingstida og resultatene. 16. juni kommer beskjeden om at politiet har henlagt saken.
Hva vil justisministeren gjøre for å endre politiets holdning og rutiner slik at tvangsekteskapssaker prioriteres?

Begrunnelse

Det å tvinge noen til å gifte seg er forbudt etter norsk lov. For noen unge er den eneste muligheten å bryte med foreldrene for å slippe å bli tvangsgiftet. Terskelen for unge jenter er høy i forhold til å angi foreldrene. Det må derfor tas med største alvor når slikt skjer, og hjelpeapparatet må reagere raskt. Det samme må forventes av politiet. Det er uakseptabelt å lese om Zaras situasjon slik det fremgår av Dagbladet den 15. juni. Enda verre blir saken når en hører at saken er henlagt av politiet. For Høyre er det fundamentalt viktig at forbudene mot både tvangsekteskap og omskjæring blir håndhevet og fulgt opp av norsk politi. Det vil hjelpe enkeltpersoner i utsatte grupper, men også være forebyggende og på sikt holdningsskapende arbeid.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tvangsekteskap er et alvorlig brudd på menneskerettighetene, og er forbudt ved lov i Norge. Unge mennesker som trues med eller utsettes for tvangsekteskap synes å øke. Hvorvidt dette skyldes at flere blir utsatt for tvangsekteskap, eller om flere søker hjelp enn tidligere fordi de vet at slik hjelp finnes, skal være usagt. Men det er viktig at de som søker hjelp får den støtten de trenger på en god og omsorgsfull måte.

Det er viktig å være oppmerksom på at de tvangsekteskapssakene som anmeldes til politiet er til dels svært vanskelige å etterforske. Ofte er det ingen ut over fornærmede som ønsker å bidra med opplysninger som kan styrke eller avkrefte anmeldelsens innhold. Ekteskap inngått som følge av tvang, trusler eller vold, inngås ofte i utlandet. Dette kompliserer etterforskningen ytterligere.

Påtalemyndigheten legger stor vekt på behandlingen av saker som gjelder tvangsekteskap. I rundskrivet om mål og prioriteringer for politiet for 2007 er innsatsen mot tvangsekteskap omtalt. Riksadvokaten viser her til en Høyesterettsdom som illustrerer at påtalemyndigheten legger stor vekt på behandling av slike saker.

Det er iverksatt en rekke tiltak for å bekjempe tvangsekteskap og gi bistand til de som er utsatt for eller truet med tvangsekteskap. Når det gjelder politiets kompetanse om emnet er det for eksempel gjennomført seminarer for familievoldskoordinatorene. Videre har Oslo politidistrikt innledet et samarbeid med Metropolitan Police i London, som har lang erfaring i arbeidet med slike saker. I november 2004 ble "Kompetanseteam mot tvangsekteskap" opprettet som et prøveprosjekt med representanter fra Utlendingsdirektoratet, Røde Kors, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Oslo politidistrikt. Per 30. mai 2006 hadde teamet behandlet ca. 130 saker/henvendelser om bistand. De fleste sakene omhandler gjennomførte tvangsekteskap eller hjelp i forbindelse med trusler om tvangsekteskap. Kompetanseteamet er nå besluttet videreført på permanent basis, og skal i første rekke være et rådgivende organ i den hensikt å øke kompetansen og drive veiledning mot det øvrige hjelpeapparatet. I tillegg skal teamet i noen grad på selvstendig basis være et operativt supplement og yte bistand i konkrete saker.

For å intensivere arbeidet mot tvangsekteskap vil Regjeringen legge fram en ny handlingsplan mot tvangsekteskap før sommeren.