Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1239 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har vært offensive rundt løfter om et industrikraftregime. Parallelt opplever flere industribedrifter utfordringer rundt ordningene med kraftpris som ble lagt til grunn i St.prp. 52 (1998-99). Problemstillingen gjelder spesielt den såkalte "terskelprisen". For eksempel betaler man markedspris dersom den overstiger 30 øre/kWh, noe som ikke lenger er unormalt. Kraftkunder opplever at de ikke får de nødvendige avklaringer hos Statkraft.
Hva gjør Regjeringen i denne saken?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: I henhold til St.prp. nr. 52 (1998-99) og St.prp. nr. 78 (1999-2000) ble det inngått tre leieavtaler for kraftverk med Statkraft, såkalte 52-kontrakter. Avtalene omfatter totalt om lag 1,6 TWh/år, og løper til 2030. Som en tørrårssikring ble det bestemt at bedriftene skal betale løpende markedspris (el-spot områdepris) dersom denne overstiger 35,3 øre/kWh (2007-prisnivå) i en periode på syv døgn.

Med dagens kraftmarked vil bestemmelsen ventelig slå inn i mye større omfang enn opprinnelig antatt, også i år som ikke kan regnes som tørrår. Olje- og energiministeren har tatt saken opp med ESA med sikte på å justere denne delen av avtalen. Olje- og energiministeren har hatt to møter med ESA om saken, 20. mars og 11. juni i år. Etter møtet den 11. juni er saken til vurdering hos Olje- og energidepartementet. Olje- og energidepartementet vil komme tilbake til Stortinget med saken på et senere tidspunkt.