Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1241 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hva er statsrådens holdning til vern av strandsonen langs Mjøsa?

Begrunnelse

I Romerikes Blad den 2. mai kan vi lese at fylkespolitikere fra alle partiene går kraftig imot planene om å legge traseen for firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane i strandsonen langs Mjøsa. Hamar Venstre ønsker også å bevare denne strandsonen. Strandsonen langs Mjøsa er et viktig tur- og friluftsområde for folk i distriktet og representerer store naturrikdommer. I Regjeringens Soria Moria-erklæring har Regjeringen slått fast at den vil stanse nedbyggingen av strandsonen, og at vernet skal gjøres strengere i områder med sterk konkurranse om strandsonen.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen har i Soria Moria-erklæringen gått inn for å innføre strengere regler for bygging i 100-meterssonen fra innsjøer og vassdrag. I St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, blir kommunene oppfordret til å sikre miljøverdier og friluftsliv i vassdragsnaturen, gjennom innføring av byggeforbud nærmere innsjøer og vassdrag en 50-100 meter. Den nasjonale miljøpolitikken forutsetter at verdien av strandsonen langs vann og vassdrag tillegges stor vekt i den generelle arealforvaltningen og i forbindelse med anlegg og utbygginger.

Planleggingen av E6 og jernbane langs Mjøsa håndteres som en felles prosess i kommunene Stange og Eidsvoll gjennom kommunedelplaner med konsekvensutredninger. Delplanene har vært på høring før påske 2007. Det foreligger en rekke innsigelser til disse. Fylkesmannen i Hedmark og fylkesmannen i Oslo og Akershus har med grunnlag i den nasjonale politikken fremmet innsigelser til alternative løsninger i planene som de mener ikke tar tilstrekkelig hensyn til strandsonen.

Dersom regionale og lokale myndigheter ikke blir enige, kan planene i siste instans bli oversendt Miljøverndepartementet til avgjørelse. Det er derfor ikke riktig av meg å ta standpunkt til saken på nåværende tidspunkt.