Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1242 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Den norske stat sine verdier og fremtidige inntekter er svært avhengig av hvordan oljeprisen utvikler seg. I tillegg til investeringer direkte og via Statoil og Norsk Hydro vil også fremtidige skatteinntekter avhenge av hvordan oljeprisen utvikler seg. Statens pensjonsfond - Utland (Oljefondet) har i tillegg til dette betydelige investeringer i flere store oljeselskaper.
Synes ikke finansministeren at Norge nå er altfor tungt eksponert innenfor olje og at Oljefondet derfor burde solgt seg ut av oljeaksjer?

Begrunnelse

Professor i samfunnsøkonomi, Robert J. Shiller fra universitetet i Yale, har nylig tatt til orde for at Oljefondet burde kvittet seg med oljeaksjer fordi Norge er for tungt eksponert i forhold til oljeprisutviklingen. Finansministeren har tidligere avvist ideen om å selge olje for fremtidig levering for å sikre fremtidige inntekter. Dette gjør at Norge kan bli rammet svært hardt dersom oljeprisen faller. Når den norske stat i tillegg stadig kjøper flere internasjonale oljeaksjer medfører dette en risikofull strategi. Undertegnede ønsker derfor svar på om finansministeren er komfortabel med denne høye risikoen eller om finansministeren vil vurdere å redusere risikoen f.eks. ved at Oljefondet selger seg ut av oljeaksjer.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det har vært tatt opp som en problemstilling om Statens pensjonsfond - Utland bør være undervektet i olje- og gassaksjer, eventuelt ikke eie slike aksjer i det hele tatt, av hensyn til statens samlede eksponering mot oljeprisrisiko gjennom fondet og eierskap til petroleumsressursene.

Foreløpig har det ikke vært vurdert som hensiktsmessig å nedvekte olje- og gassektoren. Dette har bl.a. sammenheng med følgende forhold:

- Olje- og gassaksjer har historisk samvariert mer med resten av aksjemarkedet enn med oljeprisen. Det begrenser effekten av en eventuell nedvekting på statens samlede oljeprisrisiko.

- Det er relativt få rene oppstrømsselskaper i fondets investeringsunivers. De store oljeselskapene har jevnt over også betydelig virksomhet nedstrøms, og her kan inntjeningen i mange tilfeller samvariere negativt med oljeprisen. For eksempel er det vanlig at raffineringsmarginene (prisforskjellen mellom råolje og raffinerte produkter) blir lavere ved høy oljepris, og omvendt.

- I flere av de store oljeselskapene foregår det et betydelig utviklingsarbeid innen alternativ energi. Det vil være uheldig om man gjennom å utelukke oljeselskaper også utelukker deltakelse i denne typen investeringer fra fondets portefølje.

- Olje- og gasselskapene utgjør en begrenset del av fondets investeringer - om lag 8 pst. av aksjeinvesteringene og 3 pst. av fondet totalt. Samtidig anslås den samlede verdien av statens petroleumsformue å være omtrent dobbelt så stor som hele fondet. Risikospredningen i vår samlede beholdning av olje- og finansplasseringer ved å selge oljeaksjer blir dermed uansett begrenset.

- Det viktigste bidraget til redusert oljeprisrisiko er at man utvinner oljen og plasserer pengene i fondet. Selv når man tar hensyn til at noe av midlene reinvesteres i oljeselskaper, vil 97 øre av hver krone som omplasseres på denne måten settes i andre typer verdipapirer.

- I forvaltningen av fondet benyttes derivater knyttet til brede aksjeindekser for å styre risiko og eksponering i fondet. Dersom man tar hele sektorer ut av investeringsuniverset, blir det vanskeligere å benytte slike derivater, og transaksjonskostnadene knyttet til forvaltningen kan komme til å øke.

Finansdepartementet arbeider med å bygge ut det analytiske og metodemessige grunnlaget for å vurdere forvaltningsstrategien for fondet. Fram mot den planlagte perspektivmeldingen for norsk økonomi høsten 2008 vil det bli arbeidet mer bl.a. med spørsmålet om statens samlede oljeprisrisiko og håndteringen av denne. En løpende vurdering av fondets investeringsstrategi i lys av statens samlede formuesposisjon er en del av dette arbeidet.