Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1245 (2006-2007)
Innlevert: 15.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 20.06.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Praktisk opplæring gjennom praksis på skolefartøy eller gjennom at kvoter fiskes i samarbeid med ordinære fiskefartøyer, er viktig for rekrutteringen av dyktige fiskere i fremtiden. Skolekvotene som er tildelt skolene i dag er så små at det er vanskelig å gi god opplæring til elevene.
Vil statsråden ta initiativ til at skolene kan få økte såkalte skolekvoter, mulighet til å kjøpe økt kvotegrunnlag eller på annen måte sikre skolene stort nok ressursgrunnlag til å drive opplæring?

Begrunnelse

Flere skoler langs kysten har enten egne skolefartøy eller de har kvote som fiskes av andre fartøy i samarbeid med skolen og elevene. Dette er en viktig og god ordning som gir elevene verdifull praktisk erfaring.
Kvotene for skolefartøyet MS "Finnmarksfisk" til Nordkapp maritime fagskole og videregående skole er så små at de ikke klarer å drive fartøyet de 22 ukene de ønsker for å gi elevene den praksisen skolen mener de skal ha. Kvotene er like for alle skolene slik at dette er en problemstilling som rammer flere skoler og elever.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Jeg vil innledningsvis understreke at jeg i likhet med spørsmålsstiller mener at skolekvotene er viktige som et ledd i rekrutteringen til fiskeryrket. Jeg er kjent med at enkelte skoler ønsker større skolekvoter, og har forståelse for dette.

Skolekvoter tildeles i dag til skoler som tilbyr undervisning i form av Grunnkurs naturbruk og VK 1 Fiske og fangst. Opplæring i fiske og fangst skjer over fire år. Første året tar man Grunnkurs naturbruk, annet året VK 1 Fiske og fangst, og de to siste årene er man lærling. Skolekvoter gis kun i forbindelse med undervisning som skjer de to første årene.

Det rettslige grunnlaget for å avsette skolekvoter er saltvannsfiskelovens bestemmelser om praktiske fiskeforsøk. Loven gir anledning til å avsette fisk så langt det er nødvendig for at elevene skal få øve på å fiske i undervisningsformål. Det foreligger ikke hjemmel til å dele ut fisk for finansiering av fartøydriften eller undervisningen som sådan. I dette ligger at skoler ikke kan basere den økonomiske driften av eget eller innleiet fartøy på den fangst fartøyet oppnår gjennom undervisningsbruk, men at drift - og eventuelt innkjøp - av fartøy må finansieres over andre kilder/budsjetter.

For skoleåret 2005/2006 er det satt av følgende totalkvantum til skolekvoteordningen:

150 tonn torsk nord for 62°N

50 tonn annen bunnfisk nord for 62°N

1.000 tonn NVG-sild

1.000 tonn nordsjøsild

1.000 tonn makrell

Dette utgjør en estimert førstehåndsverdi på ca. NOK 12 700 000 og viser at det allerede pr. i dag avsettes kvoter i form av store kvanta og verdier til skolekvoteordningen. Samtlige skolekvoter, i likhet med forskningskvoter mv., trekkes fra de norske totalkvotene. Eventuelle økninger i tildelingen til skolene innebærer at tilsvarende kvantum tas fra andre.

I forbindelse med spørsmål fra næringskomiteen, oversendt ved brev av 4. mai 2007 i forbindelse med komiteens behandling av Innst S. nr. 238 (2006-2007) om strukturpolitikk for fiskeflåten, orienterte jeg om at Regjeringen nå ville prioritere arbeidet med rekruttering i fiskeflåten høyt. I denne sammenheng ble det vist til skolesystemets betydning for rekruttering av mannskap til fiskeflåten, hvor den sentrale utfordringen er hvordan skoleverket kan bidra til rekruttering til marine næringer, både gjennom kompetanse og motivasjon for et yrkesvalg som mannskap i fiskeflåten. Spørsmålet om organiseringen av skolekvotene og spørsmålet om etablering av lærlingkvoter skal også behandles i denne forbindelse. Et flertall av komiteens medlemmer ga sin tilslutning til denne fremgangsmåten i det videre arbeid med disse spørsmålene.

De forhold som konkret er tatt opp i spørsmål fra representanten Aspaker, vil jeg derfor ikke nå kommentere ytterligere.