Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1251 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 18.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): De nye forskriftene til folkehøgskoleloven som krever 25 pst. av skolens eget personale på hvert kurs, gjør at Norsk Senter for Seniorutvikling i Stokke vil få driftsgrunnlaget så svekket at skolens eksistens er i fare. Skolen dekker 65 pst. av årsundervisningen med egne krefter, men tematikken i en del kurs gjør at lærerkrefter må innleies.
Hva vil statsråden gjøre for at denne helt spesielle skolen kan bli unntatt fra det nye forskriftskravet?

Begrunnelse

De nye forskriftene er opprinnelig et forslag fra Folkehøgskolerådet som i sin begrunnelse for å ønske 25 pst.-regelen, samtidig har gitt uttrykk for at dette får utilsiktede resultater for Norsk Senter for Seniorutvikling. Rådet satte derfor som en forutsetning for endringen at NSFS fikk unntak fra den nye forskriften.
Dette har ikke skjedd, og skolen får nå problemer ved at en del spesielle kurs f.eks. for slagrammede, maritime kurs o.a. ikke kan arrangeres. Dette svekker driftsgrunnlaget for skolen i betydelig grad. Det er grunn til å understreke at skolen er enestående i sitt slag i landet og at et unntak derfor burde være håndterbart.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Norsk Senter for Seniorutvikling, Vestfold er godkjent som et folkehøyskolelignende tiltak etter en nå opphevet dispensasjonsbestemmelse i gammel folkehøyskolelov av 1984. Etter § 7 i lov om folkehøyskoler av 6. desember 2002 nr. 72 fortsetter slike dispensasjoner å gjelde også under ny lov.

Forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1158 til lov om folkehøyskoler trådte i kraft 1. januar 2007. Paragraf 4 b) femte ledd i forskriften bestemmer at den enkelte skole har det pedagogiske og praktiske ansvaret for alle kurs. På kortkurs må skolens eget personale ha minst 25 pst. av undervisningen på hvert enkelt kurs.

Norsk Senter for Seniorutvikling tilbyr kortkurs, det vil si kurs som varer minst to dager og maksimum 94 dager.

Jeg vil vise til at forskriftsbestemmelsen om at skolens eget personale på kortkurs må ha minst 25 pst. av undervisningen på hvert enkelt kurs, har som formål å tydeliggjøre skolenes ansvar for kortkursene.

Norsk Senter for Seniorutvikling har henvendt seg til Utdanningsdirektoratet og henstilt om dispensasjon fra forskriften § 4 b) tredje og femte ledd. (Tredje ledd i forskriften bestemmer at kortkurs som har reising som en del av opplegget, reisekurs, skal settes inn i en pedagogisk sammenheng, og at elevene i tilknytning til kursene skal utføre forarbeid og etterarbeid på skolen. Også denne bestemmelsen tar sikte på å tydeliggjøre skolenes ansvar for kortkursene). Jeg vil for øvrig vise til at Nordnorsk Pensjonistskole har gjort en tilsvarende henvendelse til direktoratet. Denne skolen er på samme måte som Norsk Senter for Seniorutvikling godkjent som et folkehøyskolelignende tiltak etter en opphevet dispensasjonsbestemmelse i gammel folkehøyskolelov. Utdanningsdirektoratet har som svar til de to skolene vist til at det ikke foreligger dispensasjonsadgang etter forskriften. Norsk Senter for Seniorutvikling og Nordnorsk Pensjonistskole har så tatt forholdet opp med departementet. I brev til skolene av 6. juni 2007 har departementet bekreftet at forskrift til folkehøyskoleloven ikke gir hjemmel til dispensasjon.

Jeg mener det er viktig å tydeliggjøre skolenes ansvar for kortkursene, og å sette dem inn i en pedagogisk sammenheng. Jeg legger til grunn at skolene foretar nødvendige tilpassinger i sine kortkursopplegg. Dette kan enten gjøres ved at gjennomføringen av de kurs som tilbys i dag, hvor skolene eventuelt ikke oppfyller forskriftens krav, justeres, eller ved å tilpasse kurstilbudet. Utdanningsdirektoratet vil på forespørsel kunne gi skolene veiledning med hensyn til den nærmere forståelsen av forskriften, og rekkevidden av de ulike bestemmelser.

Det er min klare vurdering at de aktuelle bestemmelsene i forskriften ikke er til hinder for fortsatt avholdelse av kortkurs, slik at Norsk Senter for Seniorutvikling, samt Nordnorsk Pensjonistskole, kan videreføre driften.