Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1255 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan statsråden bekrefte at det er gjort de nødvendige tiltak for å sikre en tilstrekkelig bemanning hos Fylkesnemnda for sosiale saker i Oppland og Hedmark fylke slik at saksbehandlingen i barnevernssaker skjer innenfor lovens rammer?

Begrunnelse

Saker om omsorgsovertakelse er alvorlige inngrep i familier. Derfor hviler en særskilt forpliktelse for staten til å utøve sin saksbehandling på en ytterst korrekt og minst mulig belastende måte for den familie som skal få sin sak behandlet i Fylkesnemnda for sosiale saker.
I 2006 var det en kraftig økning i antall saker til behandling i Fylkesnemnda for sosiale saker i Oppland og Hedmark. Dette er en utvikling som krever økte ressurser. Det er innsendt klage over at saksbehandlingstiden er for lang og ikke i overensstemmelse med gjeldende lover for behandling av slike saker i regionen. Klagen er sendt både Barne- og Likestillingsdepartementet og Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark. Fylkesnemnda for sosiale saker i Oppland og Hedmark viser til kapasitetsproblemer over lengre tid som årsak til ulovlig sen saksbehandling av saker om omsorgsovertakelse i deres fylkesnemnd. Vi finner det særlig betenkelig at disse signaler ikke er tatt til etterretning på et tidligere tidspunkt og tilstrekkelige ressurser er satt inn.
Vi ber derfor statsråden redegjøre for hva hun konkret har gjort for å oppbemanne fylkesnemndene for å sikre at ikke staten opptrer som lovbryter i disse saker, og at familier i en ellers vanskelig livssituasjon blir satt under uverdig press i påvente av en beslutning i egen sak.

Karita Bekkemellem (A)

Svar

Karita Bekkemellem: Ifølge barnevernloven § 7-1 g om Bruk av fylkesnemnda i barnevernssaker, skal forhandlingsmøte holdes snarest, og hvis mulig innen fire uker etter at fylkesnemnda mottok saken. Det betyr at nemndene ikke er direkte pålagt å gjennomføre forhandlingsmøte innen 4 uker. Ordlyden i bestemmelsen åpner for en viss fleksibilitet i det fristen gjelder "hvis mulig". En frist på fire uker vil imidlertid ikke være mulig å gjennomføre i alle saker. I mange tilfeller ligger årsakene til dette utenfor nemndenes kontroll. Det kan bl.a. være vanskelig å finne et møtetidspunkt som passer for alle sakens berørte parter og dens advokater innenfor lovens tidsfrist. Den enkelte fylkesnemnd bestreber seg likevel alltid på at møtet gjennomføres snarest mulig, da dette er alvorlige saker for de parter som er involvert.

Fristen på fire uker er videreført i de nye saksbehandlingsreglene for fylkesnemndene som Stortinget vedtok i oktober 2006, jf. Innst. O. nr. 2 (2006-2007) og Besl. O. nr. 2 (2006-2007). Formålet med de nye saksbehandlingsreglene er å legge til rette for en enhetlig og hensiktsmessig saksbehandling i nemndene, i tråd med de grunnregler for god saksbehandling som gjelder for domstolene. Der er derfor også et mål at den moderniseringsprosess som pågår for domstolene får virkning for nemndenes saksbehandling. Det legges bl.a. opp til aktiv saksstyring fra nemndsledernes side , med større vekt på saksforberedelse og kortere forhandlingsmøter, samt tilretteleggelse for at saksbehandlingens omfang skal stå i forhold til sakens tema. Det er også et mål med de nye reglene at disse skal bidra til kostnadsbesparende og effektivitetsfremmende forenklinger. De nye reglene skal tre i kraft 1. jan. 2008, samtidig med den nye tvisteloven.

Fylkesnemndene for sosiale saker består av 12 enkeltstående nemnder som er geografisk spredt over hele landet. Departementet har sørget for en grunnbemanning i den enkelte nemnd, men det er en utfordring å være riktig bemannet til enhver tid da saksmengden varierer i løpet av året. Fra 2005 til 2006 hadde fylkesnemndene en markant saksøkning på 10 % som videre resulterte i lengre saksbehandlingstid i enkelte nemnder. Departementet tok situasjonen alvorlig, og iverksatte tiltak gjennom en midlertidig styrking av nemndenes ressurser i 2006, med en påfølgende permanent ressursstyrking fra 2007. Da det tar tid å rekruttere kvalifisert personell, vil ikke en ressursøkning umiddelbart resultere i kortere saksbehandlingstid. I tillegg gjør nemndenes lokalisering og størrelse at enkelte nemnder er mer sårbare enn andre dersom uforutsette situasjoner skulle oppstå.

Slike faktorer har også vært utslagsgivende når Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark den siste tiden ikke har klart å holde den veiledende fristen i loven. I tillegg hadde nemnda i perioden fra 31.12.2005 til 31.12.2006 en økning i saksmengden på 11 %, og en økning på hele 57 pst. Pr. 24.4.2007 sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er Oppland og Hedmark en av de minste nemndene i landet med totalt 3,5 årsverk. Da departementet ble informert om den kraftige saksøkningen, ble det i samråd med regionleder vurdert tiltak for å forhindre uholdbar lang saksbehandlingstid i nemnda. Dette resulterte i at en ekstraordinær nemndsleder ble satt inn.

Jeg viser videre til at de nye saksbehandlingsreglene som omhandler nemndenes sammensetning, hvor hovedregelen innebærer at det skal være tre nemndsmedlemmer (mot fem tidligere), trådte i kraft allerede 1. januar 2007. Denne effektiviseringen av saksbehandlingen forventes vil ha en effekt nå i 2007.

Departementet mener etter dette at styrkingen i Fylkesnemnda i Oppland og Hedmark sammen med de nye saksbehandlingsreglene, vil være tilstrekkelig for å redusere saksbehandlingstiden i nemnda til et akseptabelt nivå. Videre vil departementet fortsette å følge nøye med på fylkesnemndenes saksbehandlingstid fremover, og samtidig kontrollere om de nye saksbehandlingsreglene får den forventede innsparings- og effektiviseringseffekten som det er lagt opp til fra og med 2007.