Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1256 (2006-2007)
Innlevert: 18.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): De regionale helseforetakene har tidligere vært pålagt å vurdere økonomisk og praktisk støtte til familier med barn med nedsatt funksjonsevne, i samarbeid med kommunen, for å muliggjøre intensive treningsopplegg. Videre har det vært en forutsetning at forholdsvis like problemstillinger behandles likt, uavhengig av hvor i landet man bor.
Dersom dette fortsatt gjelder, hva vil statsråden i så fall gjøre for å håndheve det?

Begrunnelse

Det har fremkommet i media i den senere tid at familier som ønsker å gjennomføre intensive treningsopplegg for sine funksjonshemmede barn, ikke behandles likt i hele landet. Likeverdig helsetilbud uavhengig av hvor man bor i landet er for Kristelig Folkeparti en av grunnverdiene i helsetjenestene. Først og fremst av hensyn til det funksjonshemmede barnet, men også av hensyn til familien, er det grunnleggende med likt tilbud i hele landet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det kan ytes bidrag fra folketrygden til reise og opphold ved Doman-instituttet, og videre er det åpnet for bidrag til reise og opphold til ABR-tilbud i Belgia og FCH-tilbud i Philadelphia. Det er også som en prøveordning åpnet for reise- og oppholdsutgifter for å benytte Kozijavkin-metoden i Ukraina. Ved søknad om bidrag fra folketrygden skal det foreligge uttalelse fra det regionale helseforetaket om at eksisterende habiliteringstilbud er mangelfullt, og uttalelse fra barnets lege om at opplegget det søkes om anses som faglig forsvarlig i det aktuelle tilfellet.

I Bestillerdokument 2005 til de regionale helseforetakene går det bl.a. fram følgende:

"Det regionale helseforetaket skal, i samarbeid med kommunen, vurdere økonomisk og praktisk støtte til familier med funksjonshemmede barn for å kunne muliggjøre valg av treningsmetoder, herunder Doman-metoden. De regionale helseforetakene skal samarbeide slik at det blir størst mulig likhet i vurderingene, slik at barn med forholdsvis like problemstillinger blir behandlet mest mulig likt, uavhengig av hvor i landet de bor."

Det overordnede likebehandlingsprinsippet som er nedfelt i helselovgivningen gjelder også for disse pasientene.

Etter det jeg har fått opplyst fra Helse Nord RHF har de regionale helseforetakene et veletablert samarbeid for å få størst mulig likhet i vurdering av søknader om intensiv trening etter utenlandske metoder.

Enkeltsøknader til det regionale helseforetak om støtte til trening i hjemmet må like fullt behandles individuelt, og det må gjøres individuelle vurderinger basert på faglig grunnlag. Jeg kan ikke gå inn i de faglige vurderingene i enkeltsaker.

Som det går fram ovenfor, er de regionale helseforetakene kjent med det som er presisert i ovennevnte bestillerdokument, og samarbeider for å få størst mulig likhet i behandlingen av denne typen saker. De regionale helseforetakene forutsettes å gjøre en individuell vurdering på faglig grunnlag, der også mest mulig likhet i vurderinger er en forutsetning, uansett hvor i landet en bor.