Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1259 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Blant den eldre samisktalende delen av befolkningen er det mange som verken forstår eller snakker norsk.
Hva vil statsråden gjøre slik at de i sitt møte med helsevesenet blir sikret et tilbud om tolking og informasjon på sitt eget språk?

Begrunnelse

Det vises i denne forbindelse til en sak i NRK Sami Radio i dag, 18. juni 2007, hvor en 74 år gammel mann fra Karasjok er innlagt ved Glittreklinikken i Hakadal, 3 mil nord for Oslo. Den første uka han var innlagt ved klinikken, fungerte hans datter som tolk for ham. Men i fortsettelsen blir han henvist til å få tolking pr. telefon en gang i uka under det videre oppholdet. Han forstår ikke hva helsepersonellet sier til ham, og han kan heller ikke gjøre seg forstått på norsk om sin egen helsetilstand. Dette er en helt uholdbar situasjon for pasienten. Mange eldre samisktalende pasienter har opplevd lignende situasjoner tidligere. Det er svært viktig for alle pasienter å kunne snakke om sin egen helse og sykdom på sitt eget språk.
Vi har nylig hatt Sametingets årsmelding for 2005 til behandling i Stortinget, og et stort flertall vedtok bl.a. følgende: "Den samiske befolkningen må sikres nødvendig helsehjelp og informasjon på sitt eget språk." Handlingsplanen Mangfold og likeverd utløp i 2005, men det ble også vedtatt i forbindelse med behandlingen av Sametingets årsmelding at det er viktig at tiltakene i handlingsplanen blir videreført.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg erkjenner at tolketjenesten for den samiske befolkning i helsetjenesten ikke er god nok. Eksempelet fra Glittreklinikken viser at dette også gjelder Helse Sør-Øst. Jeg har i oppdragsdokumentet for 2007 til Helse Øst klart uttrykt at Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester til den samiske befolkning hvis det er behov for dette.

I oppdragsdokumentet heter det at:

"Informasjon og innflytelse fra pasienter og pårørende er viktig for kvaliteten i behandlingen, og har egenverdi for pasienter og pårørende. Videre er det viktig at tjenestene har formalisert samarbeid med brukerne. Nødvendig pasientinformasjon må derfor være tilgjengelig for pasienter/pårørende, herunder også informasjon om forebyggingstiltak i regi av primærhelsetjenesten og fylkeskommunene, som for eksempel røykeavvenningskurs. For å ivareta den samiske befolkningens behov for tjenester er det viktig at Helse Øst bidrar til at personellet har nødvendig kompetanse i samisk språk og kultur."

Videre er behov for tolketjenester generelt tatt opp i Helse Sør sitt bestillerdokument for 2006 til helseforetakene. Helseforetakene ble da pålagt en særskilt oppmerksomhet i forhold til behov for tolketjenester gjennom følgende formulering:

"Det forutsettes likeverdig behandling av pasienter, uavhengig av etnisk bakgrunn. Spesielle utfordringer knyttet til pasienter fra andre kulturkretser må møtes med tilstrekkelig kunnskap og ressurser. Det skal være særlig oppmerksomhet på at kvinners behov for helsetjenester blir fulgt opp. Kunnskap om pasientens språk og kultur er nødvendig for å yte gode helsetjenester. Når tolk er nødvendig bør nasjonalt tolkeregister (http://www.tolkeportalen.no) brukes."

Utfordringer med tolketjenesten har i ettertid vært tema i kontaktmøte med fagdirektørene i helseforetakene.

Tolketjenester har også vært tatt opp i forbindelse med kjøp av rehabiliteringstjenester fra private rehabiliteringsinstitusjoner av begge de tidligere helseregionene. De institusjoner Helse Sør Øst har avtale med er underlagt samme krav til tolketjeneste som helseforetakene.

Til den konkrete saken som beskrives i brevet opplyser Glittreklinikken at de tidlig tok kontakt med Nasjonalt tolkeregister for å få assistanse slik prosedyren er, men at det ikke var mulig å få samisk tolk i det aktuelle tidsrommet. Glittreklinikken har en medarbeider som forstår samisk, men som ikke kan snakke språket. I det aktuelle tilfelle ble denne medarbeider benyttet for å sikre at pasienten kunne meddele seg.

Glittreklinikken ser at dette er en utilfredsstillende løsning, men det var den beste løsningen de kunne tilby når det ikke var mulig å få tolketjeneste. De beklager at det ikke lyktes å skaffe pasienten en god nok tolketjeneste.

I St.meld. nr. 25 (2005-2006) Om framtidens omsorgsutfordringer omtales omsorgstilbud til den samiske befolking. For å kunne gi et kvalitativt godt omsorgstilbud til den samiske tjenestemottakeren må kompetanse i samisk språk og kultur sikres.

Arbeids- og inkluderingsministeren legger frem en stortingsmelding om samepolitikken høsten 2007. I arbeidet med denne prinsippmeldingen er Arbeids- og inkluderingsdepartementet i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet. Tolkeproblematikk til den samiske befolkning er også aktuell i denne sammenheng.