Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1260 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 19.06.2007
Besvart: 26.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): For en tid tilbake ble Mo i Rana tatt av primærpostkartet. Dette har ført til en langt dårligere servicegrad overfor særlig næringslivet i et av Norges mest aktive industrisamfunn, med et hundretalls bedrifter som daglig er avhengig av Postens tjenester. A-posten er i stor grad forsinket. Åpningstider og tilgjengelighet er strammet inn.
Hva vil statsråden foreta seg for å gi Rana-samfunnet, og i særdeleshet næringslivskundene i Mo i Rana, et bedre, mer åpningsvennlig og akseptabelt tilbud?

Begrunnelse

Mo i Rana er et av Norges mest mangfoldige industrisamfunn. I Mo Industripark befinner det seg alene rundt 130 selskaper i tillegg til alle andre selskaper som eksisterer i Rana. Svært mange av disse opererer i internasjonal konkurranse. Tidligere var posten i Mo ferdig sortert kl. 07.00. Nå er den ferdig sortert tidligst kl. 09.00 pga. postens senere ankomst til Mo. For næringslivet innebærer dette økte kostnader og lavere servicegrad. Flere klager også på lite hensiktsmessige lokaliteter, særlig for bedriftspostforsendelser. Næringsliv og handel i Mo i Rana venter nå på konkret svar på om Posten Norge har i utsikt å bedre postservicen til/fra Mo i Rana. Jeg ber herved statsråden medvirke til at slikt svar blir gitt, og at den manglende kundetilfredsstillelsen blir gjennomgått.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har bedt Posten Norge AS om å kommentere forholdene representanten tar opp. Posten har gitt følgende opplysninger om posttjenestene i Mo i Rana:

Fremsendingskvalitet til/fra Mo i Rana. Posten har ikke målinger av fremsendingskvaliteten på så detaljert nivå at det kan bekreftes om Rana-samfunnet generelt har blitt spesielt hardt rammet av fremsendingsproblemene til Posten. A-post og ekspresspakker til Mo i Rana (og Lurøy/Træna) sendes med bil fra Bodø med ankomst Mo i Rana 07.15. Dette er en halv time senere enn før innføringen av ny flyløsning. På vinterstid kan det oppstå problemer med biltransporten over Saltfjellet. I perioden januar-februar var transportene forsinket i større eller mindre grad halvparten av dagene. Forsinkelsene oppstår fordi det er kolonnekjøring eller nattestenging på Saltfjellet. Posten har vurdert alternative måter å framsende posten på, men ut fra geografiske og klimamessige forhold har fremføring med bil vist seg totalt sett å gi best regularitet, selv om også overflatetransport er sårbar på vinterstid. Fra august i år vil Mo i Rana få posten ferdig sortert til rute, og det forventes at dette vil bidra positivt mht kvalitet vinterstid. Denne posten vil kunne tas rett ut i ruta uten sortering, og konsekvensene av en forsinkelse vil derfor kunne begrenses.

Når det gjelder ekspresspakker, var det i en periode etter innføringen av ny flyløsning problemer med å oppfylle leveringsfristen. Etter at postboksanlegget ble overført fra omdelingssentralen til postkontoret (se nedenfor), har omdelingssentralen fått frigjort ressurser og det er nå kun unntaksvise avvik for levering av ekspresspakker.

For øvrig har Posten ikke konkrete indikasjoner på at Rana-samfunnet har blitt spesielt rammet av Postens fremsendingsproblemer. De siste månedene har kvaliteten på landsbasis blitt forbedret som følge av en fokusert innsats fra Postens side, og fremsendingskvaliteten er nå kommet opp på nivå med kravene i konsesjonen. Posten mener likevel at kvaliteten ikke er på et tilfredsstillende høyt og stabilt nivå, og at det er grunn til å forvente at kvaliteten på lengre sikt blir vesentlig bedre.

Tilgjenglighet til postkontor og postbokser. Mo i Rana-samfunnet har ett postkontor (ny profil/posthandel) og 4 Post i Butikk (Grubhei, Selfors, Båsmoen og Andfiskå). Posten mener dette gir svært god poststedsdekning. Mo postkontor har både sentral beliggenhet og lange åpningstider (kl. 19:00 og lørdag kl. 15:00). Tilbudet til bedriftskundene spesielt ble imidlertid endret i mars dette år:

- Den lokale bedriftspostkontorløsningen ved omdelingsenheten i Mo ble nedlagt, og bedriftskundene ble henvist til Mo postkontor. Samtidig ble omdelingsenheten flyttet og konsentrert om omdelingsoppgaver.

- Mo postkontor ligger i 2. etasje i et kjøpesenter i Mo sentrum.

- Fristen for utlevering av ferdig sortert post i postboksene (boksleggingsfristen) er blitt forskjøvet til kl. 09:00, dels som følge av ny ankomsttid for posten til Mo i Rana og dels som følge av flyttingen av bedriftskontorløsningen fra omdelingssentralen til postkontoret.

Med overflyttingen til postkontoret i Mo fikk bedriftskundene bedre tilgjengelighet til rådgivning om Postens produkter og tjenester. Beliggenheten til postkontoret i 2. etasje er imidlertid ikke tilfredsstillende, spesielt for bedrifter med store postmengder. Posten er derfor på utkikk etter nye lokaler til postkontoret i Mo sentrum, bedre tilpasset også bedriftskundenes behov. Foreløpig har Posten ikke lykkes med dette, men jobber aktivt med å få til en snarlig løsning. Når det gjelder boksleggingsfristene, er Posten oppmerksom på at en til to timers senere bokslegging er en ulempe for bedriftskundene. Fristen er imidlertid en tilpasning til den nye landslogistikken til Posten og til behovet for en klarere oppgavedeling mellom postkontoret og omdelingssentralen. Den nye landslogistikken gjør Posten bedre i stand til å sikre en høy fremsendingskvalitet over tid, og dette vil være en fordel ikke minst for bedriftene. For øvrig nevner Posten at boksanlegget ved Mo postkontor har følgende åpningstider: Mandag-fredag kl. 08-23, lørdag kl. 09-23 og søndag kl. 11-23

Jeg forutsetter at Posten oppfyller kravene i konsesjonen og tilrettelegger for at både privatkunder og næringsliv i Mo i Rana tilbys et godt posttilbud. Jeg legger til grunn at Posten behandler klager og tilbakemeldinger fra kundene på en forsvarlig måte og at Posten søker å imøtekomme kundenes behov, så langt de driftsmessige og økonomisk lar seg løse på en forsvarlig måte. Videre legger jeg til grunn at Posten fortsetter å ha høy fokus på fremsendingskvaliteten i tiden fremover, og at det blir etablert gode og robuste løsninger som bidrar til å sikre en stabil og høy fremsendingskvalitet, minst på nivå med minimumskravene i konsesjonen.