Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1262 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 12.07.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Den 30. april er frist for selvangivelsen. Den 22. juni er skatteoppgjøret for de fleste. I dagens høyteknologiske samfunn skulle man tro at det burde være mulig å få det man ev. har til gode raskere. I andre land, som f.eks. Estland tar det ikke staten mer enn 2-3 dager før skattyteren har pengene tilbake på konto.
Hvorfor tar det den norske stat 1 måned og 22 dager, noe som andre land bruker ca. 3 dager på, og hva vil finansministeren gjøre for at dette skjer raskere neste år?

Begrunnelse

Jeg vil anta at grunnen er todelt. At det norske skattesystemet er såpass komplisert, selv for saksbehandlerne, med altfor mange fradragsordninger og at det er derfor det tar lang tid å kontrollsjekke selvangivelsen. Videre at man til tross for at man har innført forenklet selvangivelse og elektronisk innrapportering, ikke har gjort jobben enklere for saksbehandlerne? Hvis finansministeren får gjennomslag for sitt ønske om at fra neste år at kan skattyter passivt samtykke til selvangivelse vil det forhåpentligvis føre til enda mindre jobb for skatteetaten.
Jeg håper og ber om at når finansministeren svarer, tar hun også med tall på hvor mange årsverk man bruker på å behandle selvangivelsene, nå og de siste ti årene. Bakgrunnen for dette er at det kan være interessant å se hvor stor effekt de siste års effektiviseringer og forenklinger har hatt på etaten. Hvor mange færre ansatte blir det i skatteetaten etter alle disse endringene, og hvor mye penger bruker staten nå på å drive inn skatt?
Det kan også være interessant å vite hvor mye staten taper eller tjener på renteutgiftene/renteinntektene (til skattyter som skal ha penger igjen og renteinntekter på skattyter som skylder staten penger).

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Om lag 88 pst. av de som leverer forhåndsutfylt selvangivelse får sitt skatteoppgjør i juni. Over 40 pst. av skattyterne foretar endringer og tilføyelser i den forhåndsutfylte selvangivelsen eller vedlegg til denne. I perioden fra innlevering av selvangivelsen og fram til utlegg av ligningen foregår det et betydelig kontrollarbeid, både for å sikre at skattyters rettigheter er ivaretatt og for å avdekke feil og unndragelser. I 2006 ble 280 000 selvangivelser kontrollert før juniutlegget, og det ble foretatt 90 000 korrigeringer. Korrigeringene medførte brutto endring av inntekt med om lag 7,7 mrd. kr og formue med rundt 70 mrd. kr. Skatteetaten opplyser at kontrollene som gjennomføres er nødvendig for å sikre tilfredsstillende kvalitet på ligningen.

I 1997 var innleveringsfristen 31. januar, og ligningen ble først lagt ut i september. Jeg har fått opplyst at det i 1997 ble brukt 1 235 årsverk på ligning av lønnstakere og pensjonister. Dette inkluderte alle relevante arbeidsoppgaver, herunder klagebehandling. I 2006 var den tilsvarende ressursbruken 656 årsverk.

Skatteetaten arbeider med flere tiltak for ytterligere å redusere behandlingstiden og bedre servicen for skattyterne. Som kjent arbeides det med et fritak fra leveringsplikten for skattytere som mottar fullstendig og korrekt forhåndsutfylt selvangivelse. Jeg har også fått opplyst at skatteetaten planlegger puljevis utlegg av ligningen fra 2008. Første pulje vil bli lagt ut tidligere enn dagens juniutlegg, og vil omfatte skattytere som har levert selvangivelse innen 30. april, og som ikke blir tatt ut til kontroll.

Ordningen med renter på skatt til gode og restskatt er en nøytral ordning, som innebærer at skattyter skal få kompensert sitt rentetap i den tid stat og kommune disponerer tilgodebeløpet. Tilsvarende skal stat og kommune ha kompensert sitt rentetap i det tidsrommet skattyter disponerer restskattebeløpet. Rentetillegg og rentegodtgjørelse fordeles mellom stat, kommune, fylkeskommune og folketrygden. Det er for øvrig de kommunale kemner-/kommunekassererkontorene som innkrever skatter og utfører kontroller mv. i den forbindelse. Dette dreier seg om ca. 1 600 årsverk.