Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1264 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det er blitt knyttet stor usikkerhet vedrørende hvorvidt fødestuene ved sykehusene Namsos og Levanger vil bli holdt åpne under ferieavviklingen for inneværende år.
Kan statsråden bekrefte at fødestuene ved disse to sykehusene vil bli holdt åpne gjennom hele året, slik at fødende i regionen kan være trygge på at de får et like godt tilbud i ferieavviklingen som i resten av året?

Begrunnelse

Nærhet til fødestuer er av svært stor betydning for dem det gjelder. Dette er like gjeldende for fødende i ferien som i andre deler av året. Det er blitt knyttet stor usikkerhet til hvorvidt fødestuene ved henholdsvis Namsos HF og Levanger HF vil bli holdt åpne på normalt vis under ferieavviklingen. Undertegnede er opptatt av at statsråden klargjør hva som er tilfellet, slik at de som venter barn i denne perioden, kan være sikre på at de ikke må reise lengre enn nødvendig for å føde.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av at gravide og fødende får et helhetlig og faglig forsvarlig tilbud. Graviditet og fødsler er en sårbar tid for mor og barn, og i et land som vårt skal vi ha forventninger om at det er gode og forsvarlige tilbud på plass hele året. Det er de regionale helseforetakenes oppgave å innrette og levere gode helsetjenester også på dette området.

Helse Midt-Norge RHF har informert meg om at Helse Nord-Trøndelag HF ikke har vedtatt sommerstengning av fødeavdelingene ved henholdsvis sykehusene i Namsos og Levanger.

Jeg har startet et arbeid med en helhetlig plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg. Jeg vil i dette arbeidet, som skal sikre landets gravide og fødende et helhetlig tilbud av god kvalitet, også ta opp hvordan vi kan få kontinuerlige tilbud året igjennom.