Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1267 (2006-2007)
Innlevert: 19.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 25.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Med henvising til statsrådens svar på brev fra transport- og kommunikasjonskomiteen for noe over ett år siden, ønskes det svar på når statsråden forventer å kunne komme tilbake til Stortinget med saken, ev. om det nå kan synes mer aktuelt å innvilge dispensasjoner i tråd med intensjonene i forslaget fra saken?

Begrunnelse

I forbindelse med Stortingets behandling av innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Øyvind Halleraker om dispensasjon fra yrkestransportlova for personer over 70 år, jf. Innst. S. nr. 217 (2005-2006), uttalte statsråden i brev til komiteen av 22. mai 2006 følgende:

"Jeg vil ikke kommentere de konkrete forhold som forslagsstillerne tar opp. Det at departementet allerede har satt i gang oppdrag på dette området innebærer at vi mener at det bør foretas en vurdering av enkelte deler av ordningen, også den øvre aldersgrensen for kjøreseddel på 70 år, og jeg har i den forbindelse merket meg forslagsstillernes kommentarer. Vi vil i et samarbeid med helsemyndighetene, blant annet få vurdert om det har vært en bedring i helsenivået blant de eldre og om det kan finnes grunnlag for en regelendring.
Deretter og så snart som mulig, vil jeg komme tilbake til Stortinget om saken med eventuelle forslag til endringer."

Det vises til at det i mellomtiden, ikke minst i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 6 (2006-2007) Om seniorpolitikk Seniorane - ein viktig ressurs i norsk arbeidsliv, er falt mange positive omtaler om eldre mennesker som ressurs i arbeidslivet. Bransjen mangler dessuten i økende grad arbeidskraft.
Vedrørende sikkerhetsvurderingene er det fremdeles slik at ubetalt kjøring kan utføres, uten at undertegnede kan se at dette endrer sikkerhetsbetraktningene, og fremdeles kan så langt man vet utenlandske sjåfører over aldersgrensen i Norge kjøre i dette landet til tross for manglende lokalkunnskap og kjennskap til norske veier og kjøreforhold.
Det er heller ikke notert noen dokumentasjon på at persontransport utført av erfarne sjåfører over 70 som imøtekommer fysiske og medisinske krav skulle, medføre økt fare for ulykker.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Etter mitt brev av 22. mai i fjor til transport- og kommunikasjonskomiteen har departementet via Helse- og omsorgsdepartementet bedt om en helsefaglig vurdering av om det er grunnlag for å heve aldersgrensen for kjøreseddel, og eventuelt hvordan den helsemessige godkjenningen av den enkelte sjåfør best kan foretas. Tilbakemeldingen har blitt forsinket, men jeg venter å få svar innen kort tid. Avhengig av helsemyndighetenes tilråding kan departementets arbeid med eventuelle regelverksendringer ta til.

Hensynet bak at det er satt en aldersgrense på kjøreseddel er at man har gjort en vurdering av at den generelle risikoen for at en brå og uventet forverring av helsen til sjåførene øker med alderen. Kravet til kjøreseddel er knyttet til løyvepliktig transport av passasjerer, altså transport mot vederlag. I den ervervsmessige transporten veier hensynet til passasjerene tungt. De kan som brukere av offentlig transport ikke velge hvem som utfører transporten, og det forventes at myndighetene har utviklet systemer som ivaretar sikkerheten.

Jeg har i den siste tiden fått flere henvendelser fra sjåfører som har passert aldersgrensen, men som fortsatt ser seg i stand til å kjøre drosje eller buss. Disse finner dagens aldersgrense uheldig. Jeg er enig i at eldre er en ressurs vi må benytte oss av så lenge det ikke går utover andre viktige hensyn samfunnet skal ivareta. Det er nå rundt 30 år siden aldersgrensen for kjøreseddel sist ble vurdert og fastsatt av Vegdirektoratet i samråd med (daværende) Helsedirektoratet. Det kan tenkes at den eldre befolkningens helsetilstand i løpet av denne perioden har blitt bedret i en slik grad at hensynet til passasjerenes sikkerhet fortsatt kan ivaretas ved å øke aldersgrensen for kjøreseddel. Derfor er jeg ikke negativ til å sette opp aldersgrensen for kjøreseddel dersom helsemyndighetene går god for at passasjerer i offentlig transport ikke samtidig utsettes for økt risiko.

Hvis det er grunnlag for å endre yrkestransportlovens regler om kjøreseddel, regner jeg med at endringsforslag kan sendes på høring i løpet av høsten. Stortinget vil bli orientert på egnet måte.