Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1273 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 20.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Ser statsråden uheldige sider ved arbeidsmodellen for fordeling av ressurser innen psykiatrien i Agderfylkene?

Begrunnelse

Ved Sørlandet sykehus blir det i dag lagt ned to spesialposter, én for alvorlig allmennpsykiatri og én for psykoser og nysyke. Dette er resultat av en arbeidsmodell for fordeling av ressurser innen psykiatrien (20 pst. til barn og unge, 40 pst. til sengeposter og 40 pst. til distriktspsykiatriske sentre, DPS-er). I utgangspunktet er dette greie måltall, med det blir feil når de følges slavisk uten å ta hensyn til lokale behov og variasjoner. Etter nedleggelsene står Helse Sør-Øst igjen med DPS-er som ikke vil være i stand til å gi mer spesialiserte tilbud. En konsekvens kan bli at de dårligste pasientene blir sendt frem og tilbake mellom ulike DPS-er og kortvarige opphold på akuttpsykiatriske sengeposter.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Det har vært en styrking av psykisk helsevern i alle de regionale foretak. For å sikre en god ressursutnyttelse og å kunne nå de helsepolitiske målene er det i tillegg nødvendig å foreta omstillinger i tjenesten. I oppdragsdokumentet for 2007 heter det bl.a. at de distriktspsykiatriske sentrene skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å ivareta det generelle behandlingsbehovet innen psykisk helsevern, og videre at ressursfordelingen mellom sykehusavdelinger og DPS må tilpasses oppgavefordelingen.

Med utgangspunkt i representanten Larsens spørsmål har departementet bedt Helse Sør-Øst om en orientering om hvilke planer som foreligger for Sørlandet sykehuset HF. Helse Sør-Øst opplyser at psykisk helsevern totalt sett er styrket i regionen, og at de foreslåtte tiltakene er begrunnet i behovet for økt ressurstilførsel til psykisk helsevern for barn og ungdom og til DPS-sektoren. Det opplyses videre bl.a. at det er tatt utgangspunkt i Sosial- og helsedirektoratets veileder for distriktspsykiatriske sentre. Det er også opplyst i saken at psykisk helsevern for barn og unge ressursmessig ligger lavt i det aktuelle området. En omprioritering av de økonomiske og personellmessige rammene vil ifølge Helse Sør-Øst være det mest effektive virkemiddel for å sikre en riktig utvikling av tjenestetilbudet.

Sørlandet sykehus HF har arbeidet for å finne konstruktive løsninger for å dekke befolkningens behov. Representanter for ulike deler av tjenestetilbudet samt brukerrepresentanter har vært involvert i å utarbeide forslag til organisering. Dette har resultert i at man nå har vedtatt å legge døgntilbudet for nysyke til Kristiansand, samtidig som man legger det spesialiserte døgntilbudet for alvorlig allmennpsykiatri til en nyetablert post i Arendal. En døgnpost for allmennpsykiatri med 7 senger forsvinner da i Kristiansand, og en post for nysyke med 8 senger forsvinner i Arendal. Samtidig økes kapasiteten for nysyke fra 7 til 10 senger i Kristiansand. Poliklinisk og ambulant tilbud for nysyke vil bli opprettholdt i Arendal og skal samordnes med døgnposten i Kristiansand. Poliklinikk og dagtilbud for allmennpsykiatri i Kristiansandsområdet vil videreutvikles og ivaretas innenfor DPSene. De frigjorte midlene vil brukes til å styrke tilbudet til barn og unge i Agderområdet, først og fremst i Arendal. Sørlandet sykehus vil bruke ca. ett år på denne omstillingsprosessen av hensyn til pasienter og ansatte.

Helse Sør-Øst RHF har ingen innvendinger i forhold til de foreslåtte omstillingstiltakene som Sørlandet sykehus HF ønsker å gjennomføre.

På spørsmålet om jeg ser uheldige sider ved arbeidsmodellen for fordeling av ressurser i Agderfylkene vil jeg i utgangspunktet vise til at helseforetaket baserer seg på Sosial- og helsedirektoratets anbefalinger på området. Jeg har også notert meg i saken at foretaket vektlegger hensynet til en riktigere arbeidsfordeling og bedre samspill mellom DPS og sykehus enn hva tilfellet er i dag. Videre at det ikke skal tas ressurser fra alderspsykiatri, sikkerhetspsykiatri og psykoseposter, samt at det er signalisert at akuttfunksjonene må styrkes. Det er for øvrig i tråd med de signalene jeg har gitt at det skjer en prioritering av tilbudet til barn og unge.

Jeg er svært opptatt av at tilbudet til psykisk syke fortsatt skal prioriteres høyt av foretakene, og at omstillingsprosesser må foretas på en slik måte at ikke pasientene blir skadelidende. Spesielt vil jeg vise til at jeg har signalisert at det skal utøves stor varsomhet ved reduksjon i antall sengeplasser, og at det ikke skal skje uten at det samtidig etableres gode alternative tilbud. Jeg vil i denne forbindelse også minne om at departementet legger økt vekt på å følge med på tjenesten gjennom rapporteringen fra de regionale helseforetakene. For psykisk helsevern følges bl.a. ventetider, overbelegg, reinnleggelser og brukertilfredshet. Disse nøkkeltallene vil bidra til at bedre løpende informasjon om tjenesten er på rett vei, og gi grunnlag for eventuell endring av kursen.

Jeg har tillit til at Helse Sør-Øst og deres helseforetak gjennomfører tiltak som svarer på de aktuelle utfordringene, og at arbeidet blir basert på et nært samarbeid med berørte kommuner og brukerorganisasjoner.