Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1275 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke rutiner har Regjeringen for å følge opp de som blir tvangsreturnert til hjemlandet sitt, og har statsråden noen oversikt over hva som har skjedd med de flyktningene som har blitt tvangsreturnert til Afghanistan det siste halve året?

Begrunnelse

I media den siste tiden har det vært skrevet om en familie fra Syria som ble tvangsreturnert til Libanon, men hvor faren ble fengslet og torturert rett etter ankomst til hjemlandet. Nå behandles saken om opphold i Norge på nytt. Slike saker viser at det å tvangsreturnere mennesker til krigsherjete områder, kan få fatale konsekvenser. Det er derfor viktig å forsikre seg om at de som tvangsreturneres til Afghanistan, ikke risikerer forfølgelse eller umenneskelig behandling.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Når utlendingsmyndighetene tar stilling til om den enkelte asylsøker har rett til beskyttelse i Norge, er det sentrale vurderingstema om vedkommende risikerer reaksjoner som kan karakteriseres som forfølgelse ved retur til hjemlandet. Ingen skal returneres til sitt hjemland i strid med våre internasjonale forpliktelser. De asylsøkere som ikke fyller vilkårene for å få asyl eller beskyttelse, og heller ikke innvilges opphold på humanitært grunnlag, plikter å forlate landet.

Vurderingen av om det foreligger en risiko for forfølgelse er fremtidsrettet. Vurderingen tar utgangspunkt i søkerens egne anførsler sammenholdt med annen aktuell informasjon. Utlendingsforvaltningen legger stor vekt på å ha oppdatert informasjon om relevante forhold i asylsøkernes hjemland. Slik informasjon formidles særlig av utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon, Landinfo. I noe utstrekning foretas det også konkrete undersøkelser via norske utenriksstasjoner og lokale kontaktnett knyttet til spesifikke anførsler i den enkelte sak.

Norske myndigheter har ikke en systematisk oppfølgning av hvordan det går med den enkelte asylsøker i ettertid av en retur til hjemlandet, og jeg kan heller ikke se at det er grunnlag for å innføre en slik rutine. Meg bekjent foretar heller ikke andre land slike undersøkelser.

Når det gjelder returer til Afghanistan, skjer disse i dag innenfor en samarbeidsavtale mellom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), afghanske myndigheter og norske myndigheter. UNHCR får oversendt navnelister på alle som planlegges sendt ut av landet. Returer gjennomføres ikke før UNHCR har gjennomgått listene med personopplysninger. Dette gjelder både frivillige og tvangsmessige returer. Tvangsmessige returer vil ikke bli gjennomført uten at UNHCR er informert.

Jeg har tillit til at Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda behandler den enkelte asylsøknad i samsvar med gjeldende regelverk, og at eventuell informasjon om inntrufne forhold overfor personer som har returnert til hjemlandet etter avslag på asylsøknad, alltid blir vurdert grundig og underlagt nødvendig oppfølging.