Skriftlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1278 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hva vil statsråden gjøre for å forbedre situasjonen ved akuttinstitusjonen i Oslo på rusfeltet?

Begrunnelse

Sommeren er en tid hvor tilveksten til rusmiljøet er økende, mange unge trekker inn mot storbyer og spesielt trekker de inn mot Oslo. Det er derfor av stor betydning at det i disse periodene er muligheter for at folk kan komme kjapt til avrusning og til akuttbehandling for sine rusproblemer. Kapasiteten ved akuttinstitusjonen i Oslo er sprengt, og ventetiden er økende.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er helt enig med representanten Dørum i at det er viktig at alle som har behov for et avrusnings-/akuttilbud skal sikres dette, og at det i perioder med større pågang må legges til rette for at de som trenger det kommer raskest mulig til behandling. Regjeringen er opptatt av å sikre rusmiddelavhengige og de som står i fare for å utvikle et rusproblem raskest mulig tilgang til et nødvendig behandlingstilbud. Vi har derfor også innenfor årets budsjett styrket rusfeltet, blant annet med vekt på flere avrusningsplasser.

I representantens begrunnelse av spørsmålet blir det hevdet at det om sommeren er en tid da det skjer en tilvekst til rusmiljøene i storbyene, og da i særlig grad til Oslo. Ifølge spørsmålsstilleren registrerer man at miljøene ofte blir mer synlige på sommeren, da flere er ute i "det offentlige rom".

Dette er selvfølgelig urovekkende. Det er meget viktig at disse unge fanges opp så raskt som mulig. Jeg forutsetter derfor at Oslo kommune, dersom det er nødvendig, iverksetter tiltak for å imøtekomme denne situasjonen.

For å få til et best mulig samarbeid mellom akuttilbudene for rusmiddelavhengige innen spesialisthelsetjenesten i Oslo og Oslo kommune på dette feltet, har jeg fått informasjon fra Helse Sør-Øst RHF om at det er etablert et samarbeid mellom Klinikk for rus og avhengighet ved Aker, det somatiske akuttmottaket ved Aker, Oslo kommunale legevakt og kommunale oppsøkende tjenester. Dette samarbeidet skal blant annet kunne møte eventuelle endringer i situasjonen for rusmiddelavhengige i Oslo.

Jeg har også blitt orientert av Helse Sør-Øst RHF om at det ikke vil bli noen reduksjon i verken akuttilbudet eller behandlingstilbudet i Oslo i sommer. Aker universitetssykehus HF som har ansvar for all tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige i Oslo, tilbyr avrusning ved 3 akuttinstitusjoner i Oslo. Alle som henvises/oppsøker disse institusjonene vil bli vurdert med tanke på behov for akutt avrusning. Avhengig av vurderingene som foretas, vil noen henvendelser føre til akutt innleggelse, andre vil få tilbud innen kort tid og noen vil vurderes ikke å ha behov for akutt avrusning. Ifølge den orientering jeg har fått, vurderes kapasiteten på akuttilbudene for rusmiddelavhengige innen spesialisthelsetjenesten som forsvarlig.