Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1281 (2006-2007)
Innlevert: 20.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 27.06.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvilke tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å minske den økte miljøbelastningen i Moss og Horten som forholdene på E18 i Vestfold vil medføre i sommer?

Begrunnelse

Som en følge av stenging av nye E18 gjennom deler av Vestfold har trafikken på fergesambandet Moss-Horten økt. Det påregnes også stor trafikk i sommer, ut over normalen som følge av det samme. Bastø Fosen har økt sin kapasitet på sambandet og får økonomisk kompensasjon fra samferdselsmyndighetene for dette.
Hovedtilførselsvegene til fergesambandet går gjennom sentrumsgatene i Moss og gjennom boligområder i Horten. Vegmyndighetene synes ikke å ha lagt opp til spesielle tiltak som følge av den markante økningen i trafikken.
Målinger i Moss sentrum utført av NILU (Norsk institutt for luftforskning) viser høye konsentrasjoner av svevestøv som er over akseptable grenseverdier. Økt trafikk vil høyst sannsynlig forverre forholdene. Det er derfor påkrevd med lokale tiltak, eksempelvis rengjøring av gater, for å hindre større lokale negative konsekvenser av den påregnede økning i trafikken.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: For å avbøte de ulemper trafikantene og lokalbefolkningen har fått som følge av stengingen av E18 gjennom Vestfold, er det satt i verk flere tiltak. Alternative kjøreruter er skiltet. Det er gjennomført oppmerking og fysiske utbedringer på en del strekninger, og fartsgrensene er redusert. I tillegg er det iverksatt økt grad av politiovervåking på omkjøringsstrekningene. Staten finansierer i tillegg en suppleringsferge på sambandet mellom Moss og Horten så lenge E18 er stengt gjennom Vestfold.

Det er riktig at trafikkbelastningen har økt i Moss og Horten i den perioden E18 har vært stengt.

Statens vegvesen tar sikte på at E18 gjennom Vestfold åpnes for ordinær trafikk den 6. juli. Fra dette tidspunkt forventes det at det meste av trafikken igjen vil velge denne ruten. Det er rimelig å anta at trafikken da reduseres tilsvarende i Moss, Horten og på sidevegnettet i Vestfold.

Det planlegges ikke særskilte tiltak i Moss og Horten i etterkant av trafikkåpningen på E18 gjennom Vestfold.