Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1286 (2006-2007)
Innlevert: 21.06.2007
Sendt: 21.06.2007
Besvart: 26.06.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til at denne formen for samtykkebasert rustesting blir klarere regulert i lovs form, slik at andre skoler som ønsker å følge Brundalen videregående skoles eksempel, i likhet med Brundalen videregående skole får et klart og forutberegnelig lovverk å forholde seg til?

Begrunnelse

Undertegnede viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 1211, datert 13. juni 2007. Undertegnede konstaterer at statsråden ikke svarer på spørsmålet som dreier seg om en samtykkebasert ordning for rustesting, IKKE en tvungen form for testing. Selv om statsråden ønsker å uttale seg på generell basis, forventer undertegnede at statsråden forholder seg til det spørsmålet dreier seg om, nemlig hvorvidt han ønsker å bidra til rettsavklaring i forhold til den form for samtykkebasert ordning som praktiseres blant annet på Brundalen videregående skole. Undertegnede er således ikke interessert i få generelle vendinger om legalitetsprinsippet utformet av et embetsverk som ikke har tatt seg bryderiet med å kvalitetssikre hva man faktisk uttaler seg om; en samtykkebasert ordning. Legalitetsprinsippet er for øvrig undertegnede vel kjent med. Spørsmålet dreide seg om hvorvidt statsråden ønsker en klargjøring av hjemmelsgrunnlaget, dvs. at dette spørsmålet lovreguleres. Dette er viktig blant annet for å sikre at denne type prosjekt ikke drives ad hoc og at de skjer med stor grad av rettssikkerhet for den enkelte elev. For øvrig betyr ikke det faktum at tilsynet og kontrollen med opplæringsloven er delegert fylkesmennene, at statsråden er avskåret fra verken å gi politiske signaler eller vise juridisk handlekraft ved at departementet uttaler seg om forståelsen av regelverket eller fremmer konkrete lovendringsforslag. Å delegere myndighet innebærer ikke at man frasier seg ansvar.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Som jeg beskrev i mitt svar på spørsmål nr. 1211 datert 18. juni 2007, går det et rettslig skille mellom samtykkebasert og tvungen rustesting. Vedrørende samtykkebasert rustesting viser jeg til nevnte svarbrev der det het:

"En elev kan derimot la seg teste på reelt frivillig basis. Dette kan være i elevens interesse for eventuelt å frigjøre seg fra en urettmessig mistanke. I det tilfelle en elev ikke ønsker å la seg teste, kan imidlertid ikke dette medføre at eleven blir behandlet som om mistanken er bekreftet eller styrket. Det betyr at det heller ikke kan være forbundet med noen former for sanksjoner å nekte å la seg teste."

Det er altså i realiteten ikke tale om en samtykkebasert rustesting i de tilfeller der elevers avståelse fra å gi samtykke kan medføre at det blir sanksjonert, eller medføre at eleven blir behandlet som om mistanken er bekreftet eller styrket. Testordninger som kan medføre slike konsekvenser krever derfor hjemmelsgrunnlag på linje med tvungen testing. Opplæringsloven er ikke til hinder for at resultatet av en gjennomført samtykkebasert rustesting kan medføre at ordensreglementets sanksjoner benyttes på reglementets foreskrevne måte.

Av dette følger, som jeg beskrev i svaret til spørsmål nr. 1211, at opplæringsloven ikke er til hinder for at skoler kan gjennomføre reelt frivillig rustesting, såkalt samtykkebasert rustesting. Siden opplæringsloven ikke er til hinder for at slik testing kan gjennomføres, ser jeg ikke grunn til initiere en lovendring nå.

Skoler som er usikre på rettstilstanden rundt dette spørsmålet og som ønsker å igangsette prosjekter der samtykkebasert rustesting er en integrert del, kan søke veiledning hos fylkesmannsembete i vedkommende fylke. Departementet ved fylkesmannsembetene skal etter opplæringsloven § 14-1 bistå virksomheter etter loven med råd og veiledning i blant annet slike spørsmål.