Skriftlig spørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1290 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 22.06.2007
Besvart: 28.06.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): Opplysningsvesenets fond (Ovf) vil selge Prestegården i Atrå med bare hus, melkekvote og innmark. Utmarkseiendommen som tilhører prestegården vil Ovf beholde selv. Dersom en slikt deling av eiendommen finner sted, vil gårdens driftsgrunnlag bli uforsvarlig redusert. Soria Moria snakker om satsing på landbruk og distriktene.
Tar kulturministeren Soria Moria-løftene på alvor hvis det tillates fradeling, og mener han at de lokale instansene og de landbruksmessige hensyn er tilstrekkelig vektlagt?

Begrunnelse

Tinn kommune ønsker å selge prestegården i Atrå til egnet familie. Et enstemmig kommunestyre vil selge gården som en enhet, med det totale ressursgrunnlaget som gården er en del av. Dette blir støttet av utmarkskommunenes landssammenslutning og landbruksfaglige råd fra fylket. Opplysningsvesenets fond vil imidlertid kun selge dersom eiendommen blir delt opp slik at fjelleiendommen beholdes av Ovf. Kulturdepartementet har sagt i brev at det kan bli aktuelt ved salg å dele eiendommen slik at prestegården selges, mens Opplysningsvesenets fond skal ha fjellterrenget til gården.
Eiendommen har svært begrensede jordbruksarealer og en liten melkekvote, og Ovf mener derfor ikke det vil lønne seg for dem å drive den. Men utmarksressursene, med alle de verdifulle tilleggsmulighetene vil de fortsatt ha hånd om. Derfor mener de gården skal deles opp slik at salg av selve prestegården kan gjennomføres.
Lokalt mener man det er vesentlig at gårdens samla ressursgrunnlag er å anse som en helhet. Gårdene i Tinn er små og har alltid vært avhengig av ressursene i fjellet. Det er ikke naturlig å skille en slik eiendom. Gårder i randsonen rundt vidda har denne strukturen.
Det uttales flere steder i diverse stortingsmeldinger at det skal legges vekt på landbrukshensyn og samfunnsmessige hensyn, og nettopp derfor er man generelt restriktive til å dele landbrukseiendommer. Det er viktig å stimulere til både bosetting og landbruk, så også i dette tilfellet.
Det er underlig om Regjeringen skal utøve en annen praksis for fradeling av bruk i dette ene tilfellet. Avvik av vanlig praksis vil kunne bli oppfattet som særbehandling. Dessuten vil det bli stilt spørsmål ved hvilke samfunnsinteresser som skulle tilsi at Ovf skal sitte igjen med en fjellteig på i overkant av 1 200 daa, på en del av Hardangervidda. Det vil i så fall ikke være lett å se sammenhengen mellom den politikken Regjeringen fører og Soria Morias ord om satsing på landbruk og distriktene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: På bakgrunn av departementets brev 31. mai til Tinn kommune, stilte stortingsrepresentant Torbjørn Hansen for kort tid siden spørsmål til landbruks- og matministeren om denne saken (spørsmål nr. 1243). Dette spørsmålet, i likhet med spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg, gjelder forhold vedrørende eventuell deling av Tinn prestegård. Det ble sett som naturlig at spørsmålet til landbruks- og matministeren ble besvart av kultur- og kirkeministeren.

Som svar på spørsmålet fra stortingsrepresentant Kari Lise Holmberg, tillater jeg meg å vise til mitt svar 25. juni 2007 på nevnte spørsmål nr. 1243. I svaret heter det:

"Tinn prestegård eies av Opplysningsvesenets fond. Beslutning i saker om salg av fondets eiendommer treffes av fondets ledelse innenfor rammen av de overordnede prinsipper og retningslinjer som gjelder for fondets forvaltning. På bakgrunn av disse retningslinjene fant fondets ledelse ikke å kunne beslutte salg av Tinn prestegård. Fondet har imidlertid tatt initiativ for eventuell fradeling og salg av deler av prestegården.

Med bakgrunn i fondets standpunkt i saken, brakte Tinn kommune spørsmålet om salg av Tinn prestegård inn for vurdering av Kultur- og kirkedepartementet. Departementet innhentet en redegjørelse fra Opplysningsvesenets fond i anledning saken. Redegjørelsen fulgte som vedlegg til departementets brev 31. mai 2007 til Tinn kommune.

Hovedspørsmålet som departementet har vurdert, er om salg av Tinn prestegård i tilfelle vil komme i strid med de overordnede retningslinjer som gjelder for fondets forvaltning.

Av departementets brev 31. mai framgår at departementet ikke har funnet grunnlag for å pålegge Opplysningsvesenets fond å gjennomføre salg av Tinn prestegård. Det framgår av brevet at de prinsipper og retningslinjer som gjelder ved salg av fondets eiendommer, har vært avgjørende for departementets vurdering av spørsmålet.

Jeg er kjent med at Opplysningsvesenets fond på eget grunnlag har tatt opp spørsmålet om deling av Tinn prestegård. I departementets brev 31. mai er det opplyst om dette. Departementet har imidlertid ikke foretatt noen selvstendig vurdering av delingsspørsmålet. Dette ligger det til landbruksmyndighetene å ta stilling til på vanlig måte. Regjeringens syn er imidlertid at en samlet utnytting av gårdens ressurser i alminnelighet er avgjørende for å sikre verdiskaping, levende bygder og robuste lokalsamfunn. Delingsforbudet i jordloven er et virkemiddel som gjør det mulig å sikre at arealer ikke blir fradelt gården slik at det reduserer næringsgrunnlaget og mulighetene for ny næringsutvikling.

Departementet er kjent med det lokale engasjementet i saken, bl.a. etter møte med representanter fra Tinn kommune og henvendelser fra lokale partilag."