Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:1291 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Tidligere kommunalminister Erna Solberg presiserte i sin tid at fylkesmennene ikke kunne bruke tildeling av skjønnsmidler som press for å få kommunene til å innføre, øke eller utvide eiendomsskatten. I et brev til Austevoll kommune skriver fylkesmannen: "Om kommunen utvider eigedomsskatten til fast eigedomar i heile kommunen f.o.m. 2007, vil kommunen kunne få tilskot av ufordelt skjønsramme i år."
Mener statsråden det er greit at fylkesmennene kan presse kommunene til å øke eiendomsskatten?

Åslaug Haga (Sp)

Svar

Åslaug Haga: Først og fremst vil jeg presisere at kommunal eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatt. Det er kommunene selv som bestemmer om de vil innføre den eller ikke.

Kommuner som er i økonomisk ubalanse har selv hovedansvaret for å få orden i egen økonomi. Fylkesmannen kan likevel etter en nærmere vurdering gi skjønnsmidler for å avhjelpe den økonomiske ubalansen. Dette må imidlertid kombineres med at kommunen selv setter i verk tiltak for å gjenopprette den økonomisk ubalansen. I departementets retningslinjer for fylkesmannen sin skjønnstildeling står det følgende: "Fylkesmennene bør være varsomme med å tildele skjønnsmidler til kommuner som ikke utnytter sitt eget inntektsgrunnlag eller som motsetter seg gjennomføring av forsvarlige utgiftsreduserende tiltak".

Jeg vil understreke at det på dette punktet ikke har vært gjort endringer i fylkesmennenes retningslinjer for skjønnstildelingen de siste årene.

Austevoll kommune er for 2007 blitt tildelt 3,8 mill. kr i skjønnsmidler av fylkesmannen og er med det en av kommunene i Hordaland som har fått mest i skjønnsmidler i inneværende år.

I brev til Austevoll kommune av 11. januar 2007 skriver fylkesmannen følgende: "Etter fylkesmannen si vurdering er kommunen sin økonomiske situasjon så alvorleg at kommunen bør nytta høve til å auka eigedomsskatteinntektene, jf. den vedteke lovendringa.

I reviderte retningsliner (Kommunaldepartementet) for fordeling av skjønsmidlar 2007 mellom kommunane er det bl.a. gitt uttrykk for at fylkesmennene bør vere varsam med å gi skjønsmidlar til kommunar som ikkje nyttar sitt eige inntektsgrunnlag (pkt. 2.2.4.).

Fylkesmannen må legge dette til grunn også i samband med fordeling av ufordelt skjønsramme for 2007, jf. lovendring om eigedomsskatt og kommunen sin søknad i brev av 30. januar d.å. om ekstra skjønstilskot. Fylkesmannen vil fordela gjenståande skjønsmidlar for i år til sommaren. Om kommunen utvidar eigedomsskatten til faste eigedomar i heile kommunen f.o.m. 2007, vil kommunen kunne få tilskot av ufordelt skjønsramme i år".

Det er opp til Austevoll kommune selv å vurdere hvorvidt de vil følge fylkesmannens henstilling. Alternativt kan kommunen øke andre inntekter eller redusere andre utgifter for å etterkomme kravet om økonomisk balanse.