Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1293 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 02.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Kan NSB uten forutgående godkjennelse fra Samferdselsdepartementet og uten at vederlag reguleres, innstille avganger over et tidsrom så lang tid som to måneder?

Begrunnelse

NSB vil innstille morgentoget mellom Dombås og Oslo frem til langt ut i august, angivelig på grunn av mannskapsmangel. Morgenavgangen er et tilbud som lenge var etterspurt og som nå er blitt mer og mer innarbeidet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først redegjøre kort for hvilket handlingsrom NSB har i henhold til trafikkavtalen som regulerer statens kjøp av persontransporttjenester med tog fra NSB AS for perioden 2007-2010.

Trafikkavtalen bygger på at NSB AS har det operative driftsansvaret og markedsansvaret. Avtalen har således nedfelt NSBs operative frihet til å kunne foreta operative beslutninger innenfor rammeavtalens klausuler uten at disse må forelegges Samferdselsdepartementet som kjøper.

Avtalen bygger videre på at NSB AS forholder seg til trafikkavtalens bestemmelser og at selskapet i ettertid rapporterer hvilken leveranse som er blitt levert slik at Samferdselsdepartementet som kjøper kan kontrollere at leveransen har vært kontraktsmessig (og eventuelt sanksjonere dersom leveransen ikke har vært kontraktsmessig). Det er med andre ord ikke lagt opp til at NSB AS skal varsle Samferdselsdepartementet som kjøper i forkant av enhver operativ beslutning da Samferdselsdepartementet som kjøper må ha tillitt til at selskapet følger avtalens bestemmelser. NSB AS har imidlertid plikt til å varsle Samferdselsdepartementet som kjøper umiddelbart dersom selskapet har grunn til å tro at leveransen ikke vil bli kontraktsmessig.

Når det gjelder sommerinnstillinger, har trafikkavtalen for 2007-2010 nedfelt tidligere praksis for sommerinnstillinger. Dette innebærer at NSB AS har samme handlingsrom til å gjennomføre sommerinnstillinger som selskapet har hatt tidligere år. Dette er nødvendig for at selskapet skal kunne avvikle sommerferie for sitt kjørende personell. Dersom NSB AS ikke hadde hatt mulighet til å sommerinnstille avganger, ville konsekvensen vært at selskapet måtte ha en langt større arbeidsstyrke, noe som i dagens arbeidsmarked er vanskelig å oppnå, samtidig som det ville være uforholdsmessig kostnadskrevende.

For InterCity-trafikken (Lillehammer-Larvik) innebærer avtalens bestemmelser at NSB AS kan sommerinnstille avganger i maks 8 uker, som til sammen utgjør maks 13 pst. togkilometer og ytterligere maks 5 pst. togkilometer midt i perioden. Det er opp til NSB AS å avgjøre hvilke avganger som skal sommerinnstilles, da selskapet er nærmest til å vurdere hvilke innstillinger som samlet sett medfører minst negative konsekvenser for de reisende. NSB AS har derfor mulighet til å innstille denne avgangen i henhold til trafikkavtalens bestemmelser så lenge samlede innstillinger ikke overstiger det som er avtalt.

Jeg har vurdert NSBs sommerinnstillinger og vil gjennomføre sanksjoner i tråd med trafikkavtalen.