Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1299 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Vil statsråden sørge for at retningslinjene for refusjon av utgifter til behandling av idiopatisk hypersomni hos barn blir gjennomgått, herunder at det blir vurdert om det skal fastsettes andre krav til vurderinger enn de som stilles i forhold til behandling av voksne?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at en 7 år gammel gutt med diagnosen idiopatisk hypersomni ikke får dekket utgiftene til medisinen Modiodal fordi han bruker 11 minutter på innsovning. Dagens regelverk krever en Multiple Sleep Lantency Test (MSLT) som krever at man må bruke inntil 8 minutter på innsovning. Ifølge eksperter er det imidlertid slik at barn har ulikt søvnmønster, og at normalen for innsovning kan være opp til 12 minutter, hvilket i så fall betyr at den aktuelle gutten er innenfor det som må anses som normalt. Regelverket skiller ikke mellom voksne og barn. Utgiftene til medisinen er 2 000 kr pr. måned, og utgjør i så måte en stor økonomisk belastning for familien.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Folketrygden kan yte refusjon for legemidlet modafinil (Modiodal) til behandling av idiopatisk hypersomni etter individuell søknad med hjemmel i folketrygdloven § 5-14, jf. blåreseptforskriften § 10a. Det er fastsatt retningslinjer for behandling av slike søknader, og i disse retningslinjene er det stilt krav om at pasienten skal være diagnostisert ved hjelp av en såkalt Multiple Sleep Lantency Test (MSLT). Gjeldende retningslinjer er etablert på grunnlag av internasjonale diagnosekriterier - International classification of sleep disorders (ICSD-2). Diagnosekriteriene og refusjonskriteriene skiller ikke mellom barn og voksne når det gjelder krav til MSLT for diagnose av idiopatisk hypersomni.

Våren 2007 har Arbeids- og velferdsdirektoratet gjort en revurdering av refusjonskriteriene for modafinil til barn med idiopatisk hypersomni. Direktoratet har i denne forbindelse innhentet en vurdering fra Nasjonalt kompetansesenter for Søvnsykdommer. Kompetansesenterets faglige tilrådning til Arbeids- og velferdsdirektoratet er at det ikke bør oppstilles andre krav til en gjennomsnittlig innsovningstid eller at dette kravet utgår ved MSLT for barn.

På denne bakgrunn har Arbeids- og velferdsdirektoratet konkludert med å videreføre gjeldende refusjonskriterier for modafinil til barn med idiopatisk hypersomni.