Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1294 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 02.07.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen har i dag 22. juni 2007 lagt frem sin klimamelding. Klimahandlingsplanen for landtransport, luftfart og mobile kilder understreker de gode og viktige samhandlingseffektene innenfor særlig landtransport av effektive veger som også er sikre veger og miljøvennlige veger. Derfor er det viktig for også å nå nasjonale mål om utslippreduksjon at vegnettet forbedres raskere enn gjennom rullering av Nasjonal transportplan (NTP).
Vil statsråden komme med nye tiltak for å forsere vegbyggingen i Norge med statlig midler?

Begrunnelse

Effektive veger er sikre og miljøvennlige veger. Sammenhengene er godt dokumentert. Blant annet vil bedre vegkapasitet og moderne høydeprofiler på stamveger mellom de store byene og i området rundt Oslo kunne redusere kjøretid, drivstofforbruk og utslipp betydelig. Samtidig er det vel kjent at bare en mindre del av Norges vegnett holder tilfredsstillende standard.
Det er staten som har ansvaret for finansiering og drift av veger. Derved har staten også et ansvar for trafikksikkerhet/ulykkeskostnader og for utslipp av klimagasser/miljøkostnader knyttet til vegnettet. Når staten gjennom en årrekke har investert for lite i utbygging av effektive veger og underdimensjonert vedlikehold og drift, blir også miljøkostnadene store.
Det blir etter min mening feil politikk når Regjeringen i sin klimamelding satser på en rekke tiltak for å begrense vegtransport og overføre ansvaret for å finansiere tiltak for å redusere ulykkeskostnader og miljøkostnader til vegbrukerne. En offensiv statlig investering i offentlig vegnett bør gjennomføres for å få på plass et effektiv, sikkert og miljøvennlig vegnett hurtigere enn den utbyggingstakten vi nå kjenner fra flere rulleringer av NTP.
Norge trenger et statlig investeringsprogram for å få på plass gode transportløsninger til og rundt landets hovedstad Oslo.
Norge trenger et statlig investeringsprogram for raskt å bygge moderne firefelts motorveger mellom landets største byer.
Norge trenger et statlig investeringsprogram for å utvide og utnytte transportkapasiteten på dagens jernbanenett på en bedre måte.
Norge trenger en egen kommisjon for utbygging og modernisering av nasjonal infrastruktur innenfor samferdselssektoren.
Klimahandlingsplanen framstår som en foreløpig rapport og trenger betydelig konkretisering, ikke minst av Regjeringens vilje til å satse statlige midler for å få et effektivt, sikkert og miljøvennlig vegnett i Norge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Klimaeffektene av vegbygging varierer med hvor vegene bygges. SINTEF-rapport nr. 50 fra 2007 underbygger tidligere forskning som viser at utbygging av større vegkapasitet i sentrale områder raskt blir spist opp av økt trafikkvekst. Regjeringens strategi er derfor å regulere trafikkveksten i sentrale områder. Investeringer i mellomstore stamveger som binder landsdeler sammen slik at det blir færre svinger og kraftige stigninger fører derimot til reduserte utslipp fordi kjøremønsteret blir mer miljøvennlig, og fordi vegutbedringene i liten grad skaper ny trafikk. Regjeringen signaliserer derfor i klimameldingen at vi vil vurdere å gi økt prioritet til vegtiltak som gir positive klimaeffekter.

De store klimagassreduksjonene får vi likevel ikke med vegutbygging og vedlikehold av vegene, men gjennom en kombinasjon av tekniske tiltak og trafikkreduserende tiltak. Regjeringen presenterer derfor en rekke tiltak i klimameldingen, inkludert implementering av biodrivstoff, forsking på miljøvennlig teknologi, styrking av jernbanen og avgiftsinsentiver som premierer miljøvennlig atferd.

Når det gjelder veginvesteringer, vil jeg minne stortingsrepresentant Sortevik på at den sittende regjeringen har satset mer på vegutbygging enn de foregående regjeringene, ikke minst i de budsjettene Fremskrittspartiet har stemt for. Sammenlignet med Bondevik II-regjeringens siste budsjettforslag for vegformål, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006), har regjeringen Stoltenberg II økt vegbudsjettet med nesten 2 mrd. kr. Regjeringen har som mål å oppfylle Soria Moria-erklæringen som i denne sammenheng innebærer å følge opp Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan. Når det gjelder eventuell satsing ut over planrammene i Stortingets vedtak til Nasjonal transportplan, så viser jeg til Regjeringens budsjettforslag i årene som kommer.