Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1295 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at lønnsoppgjøret i helseforetakene rammer pasienttilbudet?

Begrunnelse

l Helse Midt-Norge varsles det nå om nye innsparinger i millionklassen som følge av økte utgifter etter lønnsoppgjøret. Det er ikke akseptabelt at sengeposter må stenges på grunn av økte lønnsutgifter. Dette skjer parallelt med at sjukehusa i Møre og Romsdal er inne i en ny periode med store kutt i pasienttilbudet. Helse Nordmøre og Romsdal må kutte kostnader med 50 mill. kr og Helse Sunnmøre med 30 mill. kr. Det hevdes at kuttene kan føre til omfattende oppsigelser og stenging av hele sengeposter. Et allerede presset psykiatritilbud ved sjukehuset i Ålesund må kutte 3 mill. kr, til tross for at dette er et prioritert satsingsområde.
Jeg mener dette viser en skremmende og sterk trend, som innebærer at sjukehusa i Møre og Romsdal blir redusert, og at stadig flere pasienter må sendes til St. Olavs Hospital i Trondheim. Denne utviklingen har det blitt advart mot i flere år.
Det er viktig at statsråden vurderer helheten i de utfordringene som sjukehusa nå står overfor, herunder økte lønnskostnader. Det er også viktig at finansieringsgrunnlaget for helseforetakene gjennomgås på nytt, og det vises til at Høyre i Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007) gikk inn for at en slik gjennomgang må forelegges Stortinget i departementets forslag til statsbudsjett for 2008. Det er videre nødvendig å gjennomgå funksjonsfordelingen mellom sjukehusa, slik at ikke store helseforetak fortrenger virksomheten ved lokalsjukehusa.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Lønnsoppgjøret innen spesialisthelsetjenesten gjennomføres som kjent mellom ansattes organisasjoner og arbeidsgiver representert ved tidligere NAVO, nå Spekter. Departementet har som eier ingen rolle i denne sammenheng. Derimot har departementet i inneværende år gjennom statsbudsjettet og tilskuddene til de regionale helseforetakene tatt høyde for en forventet lønnsvekst på linje med de øvrige offentlige ansatte. Det ble lagt inn en forutsetning om en vekst på 4,5 pst. fra 2006 til 2007. Jeg vil også minne om at regjeringen tok et initiativ til en ytterligere styrking av økonomien for spesialisthelsetjenesten i år gjennom St.prp. nr. 44 (2006-2007). Her fikk de regionale helseforetakene 700 mill. kr, hvorav hele 275 mill. kr gikk til Helse Midt-Norge RHF. Det er imidlertid klart at Helse Midt-Norge RHF fortsatt har store omstillingsutfordringer som krever tiltak, samtidig som de skal ivareta et ansvar for å sørge for spesialisthelsetjenester for befolkningen i regionen.

Som statsråd med et ansvar for spesialisthelsetjenesten, så gjør jeg en løpende vurdering av situasjonen i sektoren, også i forhold til fastsatt budsjett. Det er dessuten som kjent nedsatt et utvalg for å se på inntektsfordelingen i sektoren - Magnussen-utvalget. Utvalget skal levere sin tilrådning innen utgangen av 2007, med sikte på eventuell implementering innen 2009.