Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1296 (2006-2007)
Innlevert: 22.06.2007
Sendt: 25.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Etter at engangsavgiften på de fleste dieselbiler ble satt ned fra 1. januar 2007 har mange gått til anskaffelse av dieselbil. Særavgiftsutvalget som nylig lagt frem sin innstilling, konkluderer med at avgiften på diesel må økes til 10 pst. over nivået for bensin. Eiere av dieselbil kan nå bli usikker på hvilke kostnader som vil påløpe fremover og noen vil kanskje også føle seg lurt.
Kan finansministeren berolige eierne av dieselbil om at avgiften på diesel ikke blir satt opp slik utvalget har foreslått?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil minne representanten på at særavgiftene fastsettes av Stortinget ved plenarvedtak for ett år av gangen i medhold av Grunnloven § 75 bokstav a. Vurderingene av satsene på avgiftene inngår dermed i den årlige budsjettbehandlingen. Det vil derfor alltid være usikkerhet knyttet til det fremtidige nivået på særavgiftene.

Det ble i Statsråd den 1. desember 2006 oppnevnt et utvalg som skulle vurdere særavgiftene. Utvalget skulle ha en bred tilnærming til spørsmålet om hvordan særavgiftene best mulig kunne utformes, og utvalget skulle peke på forslag til endringer i særavgiftene innenfor en provenynøytral ramme. I utvalgets innstilling (NOU 2007:8) foreslås en rekke endringer i særavgiftene. Ett av utvalgets forslag er en økning i autodieselavgiften til 4,64 kr pr. liter. Utvalget foreslår også bl.a. en reduksjon i engangsavgiften på motorvogn på 10 pst. Samlet er utvalgets forslag om lag provenynøytrale. Utvalgets innstilling er sendt på høring med høringsfrist 20. oktober. Regjeringen vil ta stilling til utvalgets forslag og høringsinnspillene, og eventuelt vurdere forslagene i forbindelse med fremtidige budsjettfremleggelser.