Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1300 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 28.06.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Flere norske selskap står bak teknologiprosjektet "Just Catch Bio". CO2-rensing med "Just Catch" har blitt betydelig omtalt av både Regjeringen og Stortinget. "Just Catch" kan være et gjennombrudd for norsk næringsliv innen CO2-rensing, men dersom Kårstø gjennomføres med utenlandsk teknologi, kan det svekke prosjektets konkurranseevne.
Hvilken dialog har Regjeringen med Aker Kværner og relaterte selskaper om prosjektet, og hvordan vurderer statsråden nå sjansen for at Kårstø-prosjektet kan teste ut "Just Catch"?

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Regjeringen legger opp til at Norge skal være et foregangsland i kampen mot global oppvarming, og at vi skal innfri ambisjonene gjennom ulike virkemidler. Ett viktig virkemiddel er Regjeringens tunge satsing på CO2-håndtering. Det er svært viktig at vi i nær fremtid klarer å utvikle mer kostnadseffektive teknologier som kan gi fangst og lagring av CO2 bred internasjonal anvendelse. Dette ligger til grunn for regjeringens satsing innenfor utvikling av teknologier som kan redusere utslippene av klimagasser.

Samtidig er det et viktig mål å videreutvikle den norske kompetansen innenfor utskilling og lagring av CO2, slik at Norge kan bli ledende innen håndtering av CO2.

Regjeringen ønsker gjennom etableringen av et CO2-testsenter på Mongstad å bidra til å utvikle løsninger som kan redusere både kostnadene og den tekniske og økonomiske risikoen knyttet til storskala CO2-fangst. Målsettingen er at aktiviteten på Mongstad vil kunne gi viktige bidrag til kommende utbygginger av renseanlegg i Norge og internasjonalt.

Det er gjort grundige utredninger av hvilke teknologiske løsninger og konsept som vil utgjøre det beste bidraget til mulige kostnadsreduksjoner for CO2-fangst innenfor et relativt kort tidsperspektiv.

Et kombinert opplegg, med utvikling av relativt kjent teknologi (amin) og utvikling av mer umoden teknologi med potensial for betydelige kostnadsreduksjoner (karbonat), vurderes som den beste løsningen for testsenteret på Mongstad. Prosjektet er i gang med å knytte til seg leverandører av ny teknologi som kan videreutvikles og testes. Valg av endelig teknisk konsept vil finne sted etter sommeren. Når det gjelder karbonatteknologi, har Statoil inngått en intensjonsavtale med Alstom om utvikling av denne teknologien på Mongstad. Norske leverandører leverer p.t. ikke slik teknologi. Når det gjelder aminteknologi, er det sendt ut forespørsel om bygging av testanlegg til blant andre Aker Kværner.

Avtalen om samarbeid om utvikling av CO2-håndteringsteknologier på Mongstad er et viktig skritt videre i Regjeringens innsats for å få fram teknologier som kan redusere utslipp av CO2. Regjeringens satsing har så langt bidratt til teknologisk og industriell utvikling for norsk industri gjennom støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologier. Gassnova har i løpet av 2005 og 2006 fulgt opp viktige initiativ fra flere norske miljøer med betydelige økonomiske midler. Blant annet har Gassnova utbetalt midler og gitt tilsagn til å støtte 50 pst. av Aker Kværners prosjekt "Just Catch", fase I og fase II. Den offentlige støtten til "Just Catch" og andre teknologiutviklingsprosjekter må være innenfor rammen av EØS-regelverket, som setter grenser for offentlig støtte til forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsprosjekter.

Aker Kværner har ved flere anledninger det siste året presentert "Just Catch" for departementet. Selskapet la også fram planene for "Just Catch" på Regjeringens åpne samråd om CO2-rensing på Kårstø. Jeg mener det er viktig at Aker Kværner kommer videre med sin teknologi. Dette vil både styrke norsk næringsliv, og bidra til økt konkurranse på leverandørmarkedet for CO2-teknologier.

Målsettingen om fullskala CO2-håndtering på Kårstø så raskt som mulig ligger fast, og arbeidet med å kvalitetssikre prosjektet er i gang. Det er ansatt en prosjektdirektør som vil følge opp NVEs rapport om CO2-fangst på Kårstø. Eventuell etablering av et testanlegg på Kårstø eller andre steder vil også bli vurdert. Regjeringen vektlegger kompleksiteten og de betydelige kostnadene knyttet til utvikling av CO2-fangstteknologier. Det vil derfor være viktig med en samordnet satsing på området. Spørsmålet om etablering av flere testanlegg må derfor ses i sammenheng med Mongstad-prosjektet.