Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1301 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 05.07.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har i forbindelse med fredagens fremleggelse av klimameldingen fokusert veldig på mulighetene for kutt i bruk av oljefyring. Imidlertid bestrider Norsk Petroleumsinstitutt (NPI) tallene fra SFT, og mener at SFT beregner ca. 3 ganger for høye utslipp i sine fremskrivninger.
Har statsråden hatt en dialog med bransjeorganisasjonen for å kvalitetssikre SFTs tall, og står statsråden fast på at potensialet for utslippsreduksjoner er så stort som man sa forrige fredag?

Begrunnelse

I tiltaksanalysen til SFT legges det til grunn at forbruket av fyringsolje vil øke frem mot 2020. Beregningen tar utgangspunkt i fremskrivningene i nasjonalbudsjettet 2007. Disse tallene er imidlertid makrotall. Når de brytes ned på et så fint nivå som her, blir bildet svært misvisende.
Ifølge Norsk Petroleumsinstitutt (NPI) har bruken av fyringsolje vist en stabil nedadgående trend, med unntak av enkelte år hvor det har vært lite nedbør og tilhørende høy strømpris. Oljen har i disse årene bidratt til økt forsyningssikkerhet og til at strømprisen ikke ble svært høy.
I tillegg er utslippene i perioden 2002-2006 21 pst. lavere enn i 1996-2000. I 2006 var forbruket 28 pst. lavere enn i 1996-2000. Målsettingen var 25 pst. kutt.
Med bakgrunnen i nedgangen fra 1996-2000 frem til i dag, har NPI fremskrevet utslippene til 2020. Beregningen viser utslipp på litt over 1 mill. tonn i 2020, som er rundt 30 pst. av utslippene som SFT opererer med.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyns tiltaksanalyse er en såkalt "bottom up"-analyse som summerer effekten av enkelttiltak. Den er spesielt nyttig for å vurdere om det finnes tiltak og omlegginger i den enkelte sektor i et langsiktig perspektiv.

SFT baserer sin analyse dels på innrapporterte tall, dels på eksterne analyser og beregninger. SFT presiserer at arbeidet med tiltaksanalysen er en pågående prosess, som hele tiden må oppdateres i lys av ny kunnskap. Jeg viser samtidig til at denne analysen er den mest helhetlige gjennomgangen av kostnader og nytte ved ulike tiltak for å redusere klimagassutslipp i ulike samfunnssektorer. Tiltaksanalysen er derfor et meget viktig grunnlagsdokument for informasjon om nasjonale tiltak for klimagassreduksjoner.

SFT angir et potensial for utslippsreduksjoner, men om hele dette potensialet vil bli utløst avhenger av en rekke faktorer, som den teknologiske utviklingen, utvikling i karbonpris og fossile brensler med mer.