Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1302 (2006-2007)
Innlevert: 25.06.2007
Sendt: 26.06.2007
Besvart: 29.06.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Det kommer stadig kritikk av myndigheten håndtering av regelverket rundt auksjonering av importkvoter. Det kan påvises mangler ved auksjonen av kvoter for import av egg. I tillegg er samvirkeaktørenes størrelse en faktor som bidrar til å presse prisene på disse kvotene opp, slik at det ikke blir lønnsomt å utnytte kvotene.
Hva vil statsråden gjøre for å unngå at slike situasjoner oppstår, og ser han at samvirkeorganisasjonene kan bidra til å presse mindre aktører ut på grunn av sin styrke?

Begrunnelse

I november 2006 auksjonerte Statens landbruksforvaltning (SLF) en rekke kvoter for import i 2007. En av disse kvotene var den tollfrie EU-kvoten av 290 tonn egg. I alt deltok 16 bedrifter i budrunden og prisen på kvote ble til slutt 5,51 kr pr. kg, en pris som var så høy at enkelte av aktørene som hadde fått tilslag, valgte å avstå fra å betale for kvoten. Vel 213 tonn ble dermed ikke solgt ved første auksjon. De kvotene som ikke benyttes skal deretter selges på en senere auksjon. For auksjonen som ble holdt for restpartiet var det manglende annonsering, og kun to aktører deltok i denne, blant annet Nortura som fikk tilslaget. Det opplyses om at Nortura har fått underhånden kjennskap til auksjonen på grunn av sin hyppige kontakt med SLF som markedsregulator. Dette viser at det er manglende rutiner ved auksjon av importkvoter og at det er behov for å se nærmere på regelverket og hvordan disse auksjonene annonseres.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Ved auksjon av EU-kvoten for egg på 290 tonn i november 2006 valgte flere av bedriftene som hadde fått tilslaget å ikke innbetale auksjonsbeløpet. I henhold til §§ 21 og 47 i forskrift 20. juni 2003 nr. 907 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer mistet bedriftene både den tildelte kvoten og samtidig retten til å få tildelt nye andeler av tollkvoter de påfølgende år, det vil si i 2007 og 2008. Gjenstående kvote for 2007 ble på grunn av ikke innbetalt auksjonsbeløp lagt ut på ny auksjon.

Det har vært vanlig praksis i flere år at såkalte restkvoter fordeles ved første påfølgende auksjon. Januar 2007 var således første mulighet for restkvoteauksjon, noe som viste seg å bli umulig. Det skyldtes at det tok noe tid å avklare om budgiverne ville betale auksjonsbeløpet eller ikke, og forskriftens krav til forhåndsvarsling. Neste anledning var derfor ved auksjonen i mai.

SLF kunngjorde auksjonen i mai på vanlig måte, både på SLF sitt nettsted og i en rekke aviser og tidsskrift (Bondebladet, Norsk Lysningsblad, Bonde og Småbrukar, Dagligvarehandelen, Norsk Landbruk og Samvirke) 8 uker før den skulle avholdes. I utlysningen stod det at SLF har til fordeling importkvoter for matkorn og karbohydratråvarer, samt "restkvoter". I tillegg ble det opplyst at de konkrete kvotene til fordeling var å finne på SLF sitt nettsted. To aktører deltok på restauksjonen, Nortura og Økologisk råvareimport, og de fikk tilslag på hver sin del av kvoten til en pris på 0,01 kr pr. kilo. Jeg gjør for øvrig oppmerksom på at SLF ved konkrete henvendelser vil besvare spørsmål fra alle aktører, for eksempel i tilknytning til auksjoner. Økologisk råvareimport deltok ikke på auksjonen i november, men fant allikevel tilstrekkelig informasjon til å kunne delta i mai.

Jeg registrer at enkelte aktører som ønsket å delta i restauksjonen, mener de ikke var klar over tidspunktet for gjennomføring, og av den grunn ikke deltok. I denne sammenheng vil jeg opplyse om at SLF fra og med 1. mai i år har etablert en abonnementsordning der man ved å registrere seg, vil få tilsendt nyheter fra SLF.

Landbruksmyndighetene har for øvrig meget god erfaring med bruk av auksjon som fordelingsmekanisme. Vår erfaring er at deltakelsen ved auksjon av importkvoter er bred og økende, og at et stort antall mindre bedrifter også benytter seg av denne muligheten for å skaffe seg importkvoter av landbruksvarer. I 2006 deltok totalt 624 aktører ved auksjonene som SLF gjennomførte for tollkvoter for landbruksvarer.

Vi har derfor ingen erfaring med at aktører misbruker auksjonen for presse prisene opp.